Home

   

 

 1. ขอเชิญ พยาบาล รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมกรอบรายการยา แผนปัจจุบัน  วันที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 08.30-12.00 น.  และเวลา 13.00 ประชุมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน เป้าหมาย รพ.สต.ละ 2 คน  สถานที่ ห้องประชุม สสอ.เมือง
 2. แจ้งผู่้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิต รพ.สต.ละ 1 คน  ประชุม 22-23 ก.ค. 57 ห้องชัยพฤกษ์ รพ.อจ.
 3. จากการตรวจสอบ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง หลักฐานการเบิกโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรคและภัยสุขภาพ ปี 2557  รพ.สต.ละ 1 หมู่ๆละ  5130 บาท เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 135 บาท/คน จำนวน 38 คน หลักฐานประกอบด้วย ลายมือชื่อ 38 คน แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สำเนาผู้จัดทำอาหาร ใบสำคัญรับเงิน รูปที่ 9  หนังสือเชิญประชุม วาระประชุม ภาพถ่าย (ถ้ามี) รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งมี ไก่คำ ปลาค้าว ภูเขาขาม และนาแต้ ขอให้ดำเนินการส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 23 กค 57 ด้วยนะครับ
 4. จากการตรวจสอบแล้วพบว่า รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งใบสำคัญและใบลงทะเบียนของผู้ร่วมงานในวันประกวด สสอ. ดังนี้ ภักดีเจริญ ห้วยไร่ ไก่คำ น้ำปลีก ดงบังพัฒนา ปลาค้าว เหล่าพรวน สร้างนกทา คึมใหญ่ และ นาโพธิ์ ขอให้ดำเนินการให้ด้วยนะครับด่วน จำนวน 25 รายมือชื่อ เพราะจะต้องทำหลักฐานคืนเงินจังหวัด และขออภัยให้ รพ.สต. เชือก ดอยเมย นาหมอม้า และนาผือ ท่านส่งแล้วแต่เป็นแบบฟอร์มเก่าขอให้ท่านดำเนินการให้ใหม่ด้วยนะครับ 25 รายชื่อ  รายละเอียดแบบฟอร์มตามนี้ครับ แบบฟอร์ม ขอให้ดำเนินการส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 23 ก.ค.57 ด้วยนะครับ
 5. ด่วนและสำคัญ แจ้งทุก รพ.สต.ขอให้ส่งสรุปรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ให้ สสอ.ภายใน วันที่ 23 ก.ค. 2557 รายละเอียดแบบฟอร์มตามนี้ เพื่ออำเภอจะได้ทำการตรวจสอบรวบรวมส่งจังหวัด และจัดเตรียมนำเสนอผลการควบคุมภายในระดับอำเภอต่อไป และแจ้งให้ จนท.ที่รับผิดชอบ งานควบคุมภายใน ร่วมประชุมในวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัยพกฤษ์ รพ.อำนาจเจริญ (ห้ามขาดนะครับ ติดภารกิจขอเป็นตัวแทนนะครับ) หนังสือเชิญประชุม  
 6. แนวทางการสุ่มประเมินHIปี57จากการประชุมคณะกรมการอำเภอ ประสานการออกสุ่มกับผู้ประสานแต่ละทีมเลยนะครับ
 7. แจ้งผลจับฉลากสุ่มดัชนีลูกน้ำยุงลายรายละเอียด
 8. ขอเชิญครู ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557 รายละเอียดหนังสือ
 9. (ร่าง)ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557  (1 เมษายน 57 – 30 กันยายน 57) สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  *มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรีบแจ้งที่คุณปิยะด่วน คลิกส์รายละเอียด
 10. ด่วนที่สุด!จังหวัดอำนาจฯขอความร่วมมือรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมพ่นเคมีกำจัดยุงลายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกสัปดาห์ช่วงเดือนก.ค2557และBigcleaningDayจำนวน3ครั้ง(วันศุกร์ที่11,18และ25ก.ค2557)และรณรงค์ใหญ่ทั้งจังหวัด2ครั้ง(ช่วง6-12ก.ค57สัปดาห์เข้าพรรษา,ช่วง10-16ส.ค2557สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ)รายงานผลและภาพกิจกรรมทางemail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ทุกวันจันทร์ช่วงเช้าของสัปดาห์ต่อไปรายละเอียด
 11. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพอำเภอ DHML ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป้าหมาย คือ 1.สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ 2.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 3.ทีมผู้เรียน (Learning Team ; LT) ประกอบด้วย นายปิยะ,นส.วรญา,นางเนตรนภา,นายดลรวี,นส.วิระนันท์,นางอุไร เข็มสุข (ทต.ไก่คา),นางละม้าย ทองดี (สภาองค์กรชุมชนตำบลไก่คำ)
 12. ด่วนที่สุด!แจ้งผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเรื่องให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนในนักเรียน.กรุณาส่งที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน10ก.ค.2557แบบรายงาน
 13. แจ้งผู้รับผิดชอบ งานวัณโรค ทุก รพ.สต.  รพ.สต. ละ 1 คน ร่วมรับการนิเทศติดตาม คลินิกวัณโรคคุณภาพ วันที่ 1 ก.ค. 2557  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ รพ.อจ.   ** รพ.สต. โนนโพธิ์ น้ำปลีก และนาหมอม้า เตรียมผู้ป่วย M+ เพื่อรับการสุ่ม นิเทศติดตามในพื้นที่ คับ
 14. ขอเชิญ จนท. ผู้รับผิดชอบการบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รพ.สต.ละ 1 คน อบรมฟื้นฟู การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติด วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2557 08.00 - 16.00 ห้อง คณาพันธ์ สสจ.อจ
 15. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงาน ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) รพ.สต.ภักดีเจริญ ,ห้วยไร่, ปลาค้าว, เหล่าพรวน, หนองมะแซว, โนนโพธิ์ และ รพ.สต.คำน้อย ***หมายเหตุ...ขอให้ รพ.สต.ที่มีรายชื่อดังกล่าวส่งรายงานด่วน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ขอคุณครับ 
 16. แจ้งเปลี่ยนแผนตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ใน.รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการรายละเอียด
 17. ด่วน!เรียนทุก.รพ.สต.สสจ.อจ.แจ้งให้ประเมินผลการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรปลอดโรคปี2557กรุณาส่งที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในก่อนเที่ยงวันที่30มิ.ย2557รายละเอียด
 18. แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว(500) , วรายุทธ วงศ์บา(5,000) , มัจฉา มิ่งพฤกษ์(1,000), พรทิพย์ จันดีสาร(3,000), อ้อมใจ เนื่องเผือก(1,000), ภราดัย ศรีวะวงศ์(2,000), บุญนำ จันลุทิน(5,000), ธัญลักษณ์ พวงทอง(2,000), ชัชวาล ประเปรียว(4,000), ชัยวุฒิ สีวังลาศ(1,000) ขอบคุณครับ
 19. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต.ละ 1 ท่าน ร่วมรับคณะกรรมการประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง จาก สนง.สสจ.อำนาจเจริญ ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 20. แจ้งโอนเงินค่าพาหนะผู้ป่วย TB และขอให้นำส่ง ใบเสร็จรับเงิน ภายใน 27 มิ.ย. 57 *รับเงินจาก สสจ.  ได้แก่ รพ.สต.ไก่คำ3600, เชือก1800, น้ำปลีก 1800, ปลาค้าว9000, เหล่าพรวน3600, นาผือ1800, โนนโพธิ์3600, คำน้อย1800, โนนดู่3600, หนองมะเเซว7200, คึมใหญ่1800, สร้างนกทา3600 และภูเขาขาม1800
 21. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมกรอบรายการยาสมุนไพรและการติดตามการใช้ยาสมุนไพร วันที่ 27 มิ.ย. 57 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 22. สสจ.อจ.แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรองDM/HTและการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในDMพร้อมการบันทึกข้อมูลในHosXpภายใน30มิ.ย.57
 23. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานNCDและผู้บันทึกข้อมูลNCDแห่งละ1-2คนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ(ฐานข้อมูล)โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(DM/HT)ในวันที่26มิ.ย.57เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า.รพ.อำนาจเจริญ.และให้นำคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมHosXpและฐานข้อมูลเข้าร่วมประชุมด้วย
 24. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมฯ ในช่วงวัน อสม.แห่งชาติ ***ส่งภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 น่ะครับ รายละเอียดแนบ
 25. ด่วนที่สุด...แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) ส่งภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 แบบฟอร์มรายงาน
 26. แจ้งทุก รพ.สต. จัดทำหลักฐานการเบิกค่าตอบแทน จนท. ฉบับที่ 8 (900/1800) ตั้งแต่

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม