Home

   

ดาวน์โหลดใบขอย้ายภายใน/ต่างจังหวัด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

 

 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานวตกรรมสุขภาพชุมชน ส่งเอกสารกลับภายใน 3 ต.ค.57 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 2. ขอข้อมูลสถานะเงินบำรุง ณ 18 ก.ย.57 ดังนี้ 1.เงินบำรุงคงเหลือทั้งหมด 2.เงินกองทุนฯตำบล 3.งบค่าเสื่อม คลิ๊กส์ไฟล์
 3. ขอความร่วมคณะทำงาน จัดทำเอกสารสรุปผลงานประจำปี บุญนำ ชัยณรงค์ เฉลิม แจ่มจันทร์(พุ่มโพธิ์) กาณ์นิดา พยอม เสาวลักษณ์ หยาดรุ้ง ณ  สนง.สสอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 08.30 น.

 4. ด่วนที่สุด.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีนdtแก่ประชากรกลุ่มอายุ20-50ปีในพื้นที่ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ.ในวันที่18กันยายน2557เวลา08.30น
 5. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมศูนย์เด็กเล็ก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  www.cupamnat.com/files/20140915_0918132.jpg  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 6. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกประสานได้ที่งานพัฒน์ฯ สสอ.เมืองฯ 
 7. แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้จากเวปไซต์กรมควบคุมโรคhttp://beid.ddc.moph.go.thหรือโทรสายด่วน1422
 8. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานคลินิคCOPD/ASTHMA"ในวันที่22ก.ย.2557เวลา08.30-17.30น.ณห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อจ
 9. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.หรือตัวแทน แห่งล่ะ 1 คน (ยกเว้น รพ.สต.โนนโพธิ์ นาผือ หนองมะแซว โควต้าแห่งล่ะ 10 คน) เข้าร่วมรับฟัง ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อสม.เชี่ยวชาญและตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***หมายเหตุ- เบี้ยเลี้ยงคนละ 50 บาท และ ข้าวกล่องคนล่ะ 1 กล่อง
 10. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม+ตกเบิกเงินเดือน เม.ย.-ก.ค.57 (โอนวันนี้ 29 สิงหาคม 2557) รายละเอียด
 11. ขอเชิญพยาบาวิชาชีพ.รพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยHead.injuryในวันที่5ก.ย.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อจ
 12. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมเชิงฯ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานPalliative.care"..ในวันที่2ก.ย.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์..สสจ.อจ
 13. ประชาสัมพันธ์"โครงการตรวจหามะเร็งลำไส้ด้วยกล้อง"เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรายละเอียด
 14. ปรับคะแนนอัตราป่วย_KPI2_57 โปรดตรวจสอบหากมีข้อท้วงติงแจ้งด้วยครับ
 15. ด่วนที่สุด...สสจ.อจ. เร่งรัด รพ.สต.ในเขต สสอ.เมืองฯ ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ***หมายเหตุ...ภาพรวมอำเภอเมืองต่ำมาก(สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 - ตุ้ยครับ) ไฟล์แนบ รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการ
 16. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสจ.อจ. ขอเชิญสมาชิก กบข. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/7096210857 4.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 17. คะแนนHI_KPI2_57 โปรดตรวจสอบหากมีข้อท้วงติงแจ้งด้วยครับ
 18. แจ้งรายละเอียด KPI 2/2557 แก้ไขข้อความ
 19. สรุปผลFBSและผลความดันโลหิตประกอบการประเมินKPIฉบับแก้ไขDM ,  HT 
 20. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสจ.อจ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาฯ  ในวันที่ 22 ส.ค.57 ณ โรงแรมสุนีย์ อบ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/7076200857 6.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 21. ขอเชิญกรรมการประเมิน KPI โซนละ 1 ท่าน และคณะกรรมการประเมินการเงิน ร่วมประชุมแนวทางการประเมิน KPI 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 22. รายละเอียด KPI สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รอบ 2/2557 
 23. รหัสกรอกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
 24. รหัสกรอกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
 25. แจ้งผลจับสลากสุ่มHI.คัพเมืองฯรอบ2:สุ่มHI
 26. แจ้งสรุปผลFBSและความดันโลหิตรายรพ.สต.DMผลน้ำตาล,HTผลความดัน
 27. แจ้งแผนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแผนตรวจโรคนิ่ว
 28. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง...สสจ.อจ เร่งรัดกรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามเว็ปไซต์ www.thaiphc.net/ ประจำปีงบประมาณ 2557 ***หมายเหตุ...เว็ปกรอกข้อมูลจะปิดในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
 29. ปฏิทินงานส่งเสริมสุขภาพ  เดือนสิงหาคม57  รายละเอียด
 30. เรียนประธานโซนทุกโซน ขอเชิญตัวแทนโซนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยขอเชิญกลุ่มเป้าหมายโซนละ 6 คน       ผังการจัดงาน      รายชื่อผลงานวิชาการ
 31. เรียนประธานโซนทุกโซน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จะจัดประชุมตามโครงการสหกรณ์สัญจร ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โดยขอเชิญกลุ่มเป้าหมายดังนี้ สมาชิกสหกรณ์โซนละ 5 คน ยกเว้นโซนไก่คำ 8 คน ที่เหลือ สสอ.เมือง (สหกรณ์สนับสนุนคนละ 100บาท)
 32. แจ้งเลื่อนแผนสุ่มHI..CUPเมืองฯเป็นวันที่22และ29สค2557
 33. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญนวันที่28ส.ค.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อำนาจฯ
 34. แจ้งรพ.สต.ไก่คำ,ห้วยไร่,นาแต้,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,เชือกและนาผือโดยให้.จนท.ในแต่ละแห่งทำแบบประเมินความพึงพอใจการสนับสนุนในการจัดบริการคลินิกเกษตรกรและส่งแบบประเมินคืนในวันที่8สค57ที่เนตรนภา/สุวรรณีแบบประเมินพึงพอใจ
 35. ด่วนที่สุด!ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคตาต้อกระจกทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจคัดกรองส่งต่อรักษาโรคตาต้อกระจกในวันที่7สค2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า.รพ.อำนาจเจริญ
 36. ขอเชิญพยาบาล.และจนท.สาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย"ในวันที่8ส.ค2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า.รพ.อำนาจเจริญ.ส่งรายชื่อผูเข้าร่วมประชุมที่IDline:net144ภายในวันที่5สค57
 37. แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมแบบรายงาน.ส่งที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 38. เรียน จนท.ในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพคุณแม่หัวหน้า ยุทธศาสาตร์ สารธิมา ในวันนี้ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น ณ ศาลาวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
 39. แจ้งประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอเรียนเชิญเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ อย่างพร้อมเพรียงครับ /งานบริหาร
 40. ส่งคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญที่ 664/2557 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  (แก้ไขในเอกสารจัดซื้อ/จ้าง ด้วย) 
 41. แจ้งการดาวโหลดคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.พ.ศ.2554จากเวปไซต์กระทรวงแรงงานwww.oshthai.org
 42. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยวิธีHDและCAPD"ในวันที่1ส.ค.2557เวลา08.00-16.00น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์..รพ.อำนาจเจริญ
 43. รายละเอียดขอรับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 44. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ แบบฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม