Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

เอกสาร ประกอบการบรรยาย อาจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน   11 ก.พ. 58  work1  work2  Protocal_Example_DM  Protocal_Example_Lepto  design&tool_aree  How to write Introduction  R2R research_Aumna  Title & Objective_aree

      เอกสารประกอบ บรรยาย  อาจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  11 ก.พ. 58  Example

 1. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ. ขอความร่วมมือท่าน นำสำเนาหนังสือเชิญประชุมจาก สสจ.อจ. เพื่อประสานโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 29 พ.ค. 58 / 08.30-16.30น. / คณาพันธ์ สสจ.อจ. ..เป้าหมาย: โรงเรียน 9 แห่ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/222.pdf  #นายทินกร ปราณี สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 2. รายละเอียด แบบฟอร์ม ประชุม DHS FCT อ.เมืองฯ 15/25 พ.ค.58 คลิกส์
 3. แจ้งสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับโซนและระดับอำเภอในวันที่22พ.ค.58รายละเอียด
 4. แจ้งแนวทางการให้วัคซีน58และแนวทางการให้รหัสโรคแนวทางการให้วัคซีน,***รหัสการให้วัคซีน
 5. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.ที่ยังไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ขอให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดแนบ
 6. แจ้งผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยทุกรพ.สต.เข้าร่วมรับการนิเทศงานจากสคร.7ในวันที่29พ.ค.58ณห้องประชุมสสอ.เมืองฯเวลา09.00น.และมอบหมายให้รพ.สต.ไก่คำและนาผือร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานรายละเอียด
 7. เรียนผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์เรื่องขอให้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเกษตรครบวงจรในวันที่26พ.ค.58รายละเอียด
 8. รายละเอียด แบบฟอร์ม ประชุม DHS FCT อ.เมืองฯ 15 พ.ค.58 คลิกส์
 9. แบบแจ้งยอดเบิกวัคซีนMR(แบบMR1.1) เอกสารแนบ
 10. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกชัย คับ
 11. แจ้งทุกแห่งส่งสรุปจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีงบประมาณ2558(กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่11พ.ค.58)เอกสารแนบ
 12. แจ้งแนวทางการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รายละเอียด
 13. แจ้งแนวทางการสอบสวนโรคไข้เลือดออกDHFเกณฑ์
 14. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.(แบบ สสจ.1) ด่วนด้วยน่ะครับ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ขอบคุณครับ
 15. หนังสือยินยอมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับแบบยินยอม
 16. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างพืชผัก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูป น้ำมันทอดซ้ำ และเกลือเสริมไอโอดีน ตรวจวิเคราะห์ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดพิจารณา (นายทินกร ปราณี งาน คบส.) www.cupamnat.com/files/93202015_04_16_14_55_30.pdf
 17. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดทราบ www.cupamnat.com/files/9346200458 2.pdf www.cupamnat.com/files/20150420_120023.jpg www.cupamnat.com/files/20150420_120056.jpg
 18. เรียนผู้รับผิดชอบงานคลินิกเกษตรกรปลอดโรคในรพ.สต.ไกคำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,นาแต้,ห้วยไร่,นาผือ,น้ำปลีก,คำน้อยขอให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่ตามรายละเอียดแนบและส่งสรุปข้อมูลการคัดกรองที่เนตรนภาภายในวันที่30เม.ย.58แบบรายงานคลินิกเกษตรกร
 19. แจ้งทุกแห่งให้ดำเนินการคัดกรองตาต้อกระจกภายใน30เม.ย.2558และให้บันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม(online)www:vision2020.orgโดยใช้รหัสและรหัสผ่านของแต่ละสถานบริการเข้าโปรแกรม:flow catarac ,แบบคัดกรองต้อกระจก
 20. สสจ.อจ.ขอความร่วมมือในการตรวจจับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อนรายละเอียด
 21. ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองโรคซึมเศร้า ส่งภายใน 9 เมษายน 2558 แบบฟอร์ม
 22. ประชาสัมพันธ์  โครงการฟุตซอล To Be Number One Cup ครั้งที่ 2 สมัคร 1-20 เมษายน 2558  สถานที่รับสมัคร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เริ่มแข่งขัน 24 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียด โทร 0813608571 เอกชัย
 23. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมคณะทำงานแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ หนังสือเชิญประชุมฯ.png
 24. เรียน ศูนย์แพทย์ฯ และ รพ.สต.นาโพธิ์ ด้วย สสจ.อจ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/1427725116078.jpg
 25. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งเรื่อง ขอเชิญประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-31(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-41(2).png  www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-46-2(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-41-1(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-52-1(2).png #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)
 26. แจ้งทุกแห่งเรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล2558โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการในวันที่20-31มี.ค.2558รายละเอียด
 27. แจ้งทุกโซนคัดเลือกตัวแทนอสม.ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวัณโรคเข้าอบรมในวันที่2มี.ค.58เวลา08.30-12.00น.ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯโดยให้อสม.โซน1-5โซนละ7คนและโซน6จำนวน6คนรายละเอียด
 28. เรียนผอ.รพ.สต.ไก่คำ,รพ.สต.นายมและผู้รับผิดชอบงานSRRTขอให้ประเมินตนเองตามมาตรฐานทีมSRRTตำบลตามรายละเอียดแนบประเมินSRRTตำบล.เมื่อแล้วเสร็จกรุณาส่งไฟล์กลับที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ในวันที่26มีค.58
 29. แจ้งทุกรพ.สต.ให้คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับรายใหม่เพิ่มเติมแห่งละ5คนเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวน์ตับในวันที่31มี.ค.58เวลา13.00น.ณ.คลินิกเต้านม.รพ.อำนาจเจริญและให้ส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงก่อนตรวจล่วงหน้าที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 30. เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง .. ด้วย ศาลากลาง อจ. เชิญ จนท.งาน คบส.ใน รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมเรื่องการจัดการปัญหาการโฆษณายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ ในวันที่ 24 มี.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8851060358 111 (2).pdf  
 31. KPI 1/58  ตัวอย่าจัดการปัญหามีส่วนร่วมรายบุคคล 
 32. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ. จัดรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และให้สำรวจข้อมูลส่ง สสอ.เมืองฯ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อจ. ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/20150320_075006.jpg และ www.cupamnat.com/files/20150320_083237-1.jpg และ www.cupamnat.com/files/20150320_082957.jpg
 33. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง สสจ.อจ. ส่งแบบประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมเครื่่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการฯ และส่ง สสอ.เมืองฯ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อจ. ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/87492015_02_27_10_08_18.pdf   #งาน คร. (นายทินกร ปราณี)
 34. สสจ.อจ.ส่งสรุปการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคและการบริหารจัดการยาวัณโรครายละเอียด
 35. แจ้งรพ.สต.เหล่าพรวน,นายม,นาแต้เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกผู้ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด
 36. ขอเชิญตัวแทนโซนละ1คนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเครือข่ายให้บริการการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื่อเอชไอวีในวันที่25-27มี.ค.2558ณ.ห้องคณาพันธ์สสจ.อจรายละเอียด
 37. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมนโยบายแนวทางการป้องกันการติดเชื่อการรักษาผู้ติดเชื่อเอชไอวี/วัณโรค/ไข้เลือดออกปี2558ในวันที่24มี.ค.2558ณ.ห้องคณาพันธ์สสจ.อจรายละเอียด
 38. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ด้วย  สสจ.อจ.ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิดอาหารแปรรูปฯ เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ GMP วันที่ 19 มี.ค. 58 ณ ศูนย์แพทย์ฯ สสจ.อจ.       ดังนั้น สสอ.เมืองฯ จึงขอความร่วมมือท่านประสานสถานประกอบการฯ ในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/20150318_115119.jpg และ www.cupamnat.com/files/891512-3-58-04.pdf  #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)  
 39. ด่วน..สสอ.เมืองฯ ขอให้สถานบริการทุกแห่งแจ้งแผนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 และ ส่งยอด อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 , 20 , 30 ปี ส่งให้ฝ่าย สสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ขอบคุณครับ
 40. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. สร้างนกทา,นายม,นาหมอม้า,เชือก,น้ำปลีก,โนนโพธิ์ และ ไก่คำ ด้วย  สสจ.อจ.ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิดน้ำบริโภคฯและน้ำแข็ง เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ GMP ดังนั้น สสอ.เมืองฯ จึงขอความร่วมมือท่านประสานสถานประกอบการฯในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8914120358 12.pdf หมายเหตุ : ใช้เฉพาะหน้า 2,3,4 ในการประสานผู้ประกอบการฯ ครับ   #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)  (ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  เนื่องจากหนังสือต้องเสนอนายอำเภอ ..ถ้าประสานฯไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ เพราะกลุ่มเป้าหมายใน ต.บุ่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครับ)
 41. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  แห่งละ 1-2 คน (เฉพาะข้าราชกาาร)  เอกสารประกอบด้วย 1.แบบคำขอมีบัตร, 2.สำเนา ปชช ,3.รูป 2 แผ่น ส่งสสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายใน 18 มีนาคม 2558
 42. รายละเอียดและแนวทางการตรวจนิเทศงานควบคุมภายในและการเงิน ปี 2558 รายละเอียด  และให้ ทุกรพ.สต.จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ นำมาวันสรุป การนิเทศงานควบคุมภาย ที่ รพ.สต.คำน้อย วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ให้จัดทำทุุกแห่งครับ รายละเอียด
 43. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.รับผิดชอบงาน อสม.ทุกแห่งๆ ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล และ ขึ้นทะเบียน อสม.ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองฯ ***หมายเหตุ..สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย 1.ฐานข้อมูล อสม.ที่เป็นปัจจุบัน 2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หรือ เครื่อง PC (นายทะเบียนจาก สสจ.อจ.จะออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง) สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 - ตุ้ยครับ 
 44. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.ไก่คำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,ห้วยไร่,นาแต้,นาผือเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการในวันที่12มี.ค.2558ณ.สสจ.อจรายละเอียด
 45. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง และ ประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ล่ะ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  
 46. เรียน ผอ.และ จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ** จะมี จนท.มาตรวจสอบน้ำยาถังดับเพลิงพร้อมสาธิตด้วย ในการนี้ขอให้ทุก รพ.สต.นำถังดับเพลิงมาทุกถังด้วยนะครับ
 47. เรียนประธานโซน เขต สสอ.เมืองฯ ทุกโซน ..สสจ.อจ.เชิญประชุมงานแพทย์แผนไทยฯ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัด อำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม นี www.cupamnat.com/files/1424406492488(2).jpg
 48. ด่วน!จ้งแผนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์สัญจร,รายละเอียดแผน
 49. แจ้งแผนตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์คปสอ.เมืองฯแผนการตรวจ,แบบฟอร์มCCA ,ใบเซ็นต์ยินยอม,แบบกรอกรายชื่อ
 50. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการรอบที่1รายละเอียด
 51. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ อรุณี เสตพันธ์ , นลินรัตน์ พลอาษา , เสาวลักษณ์ ลาภสาร , ฤทัย หวังผล , สิริชัย รัตนศรี , พยอม ทองใบ , พงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ , บุญนำ จันลุทิน , ศิรินุช ฉายแสง , มะลิ สุดตา , ชาญยุทธ เสนาจันทร์ , วิสุทธิ์ สุริพล , ประสิทธิ์ ถามะพันธ์ , ชนิพร ศรีระมาตย์ , สใบทรง วติวุฒิพงศ์ , อำนวย คำตัน , นลินี กินาวงศ์ , สกาวรัตน์ สายศักดิ์ดา , บัวไล วงศ์จันทร์ , นุชจิราภรณ์ เจตินัย , กนกอร สันตะวงศ์ , สุบรร ชิณบุตร , สมบูรณ์ หอมจันทร์  - รับธงหมอครอบครัว และ ร่วมประชุมเตรียมการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย / อสม.ปปช. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 52. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานประจำด้วยงานวิจัยในวันที่11-13ก.พ.2558ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯรายชื่อผู้เข้าอบรมวิจัย,ตารางเรียนวิจัยครั้ง
 53. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้สร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/83582015_01_20_09_36_45-1.pdf
 54. ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทำเล่มรับการตรวจราชการ  ภายในวันที่  6 ก.พ. ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  แบบรายงาน
 55. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เชิญประชุม งาน คบส. พรุ่งนี้ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เป้าหมาย ร.พ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8462290158 6.pdf (ขออภัยครับ หนังสือเข้าด่วน)
 56. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ประจำเดือนมกราคม 2558 นายอิสระ เถาว์โท(3,180) , นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์(1,270) , น.ส.พรทิพย์ จันดีสาร(2,031.10) , นางอ้อมใจ เนื่องเผือก(449.47) , นายภราดัย ศรีวะวงศ์(1,541.10)
 57. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกแห่งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMini.case.manager.DM/HTในวันที่28-30ม.ค.2558ณ.โรงแรมระเบียงแก้ว.จ.มุกดาหารรายละเอียด
 58. ด่วนที่สุด   ขออนุญาตประสาน คณะติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดระดับตำบล  ทุกตำบล ประชุมรับฟังแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ วันที่ 22 ม.ค. 57  เวลา  10.00น.   ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 59. ยอดเงินขอสนับสนุนจ่ายขาด จาก รพ.อจ.      คลิกส์แบบฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

ทดสอบ

 

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

 

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
เข้าระบบรายงานออนไลน์Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm