แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                       คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 1910/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

      แบบฟอร์มหนังสือโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.ผ่านเช็คใบเดียว

 1. แผนตรวจสอบภายในปี60
 2. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ 
 3. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 4. แบบรายงานด่านชุมชน รบกวนทุกรพ.สต. เขียนรวบรวม ส่งวันที่  5 มกราคม 2559 ครับ เพื่อรวบรวมส่งสสจ. ต่อไป รกวน Srrt ทุกรพ.สต. ทุกท่าน ในช่วงวันหยุดด้วยครับ (เลือก 1 ด่าน/รพ.สต.)
 5. คำสั่งขึ้นเวรทางถนนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ประกอบการใช้เบิกค่าตอบแทน 2 เท่า
 6. แนวทางค่าตอบแทนปีใหม่60.
 7. รายชื่อผู้อยู่เวรจุดตรวจปีใหม่ 60
 8. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
 9. รายงานผลการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาและการได้ยินนักเรียน
 10. แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจ ปี 2560
 11. ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 89 รูปฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 12. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่3
 13. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6
 14. ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ตามบริบทของพื้นที่
 15. สารคดีสั้นชุดดูแลฟื้นฟูสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช
 16. คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญในการติดตาม สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองอำนนาจเจริญ
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโซนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 18. การดำเนินงานกองทุนตำบลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง
 19. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลณ 7 พ.ย.59
 20. ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะฯ
 21. ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด
 22. ขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.)
 23. การบันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ special pp
 24. คำสั่งแบ่งพื้นที่โซนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 25. แบบรายงาน TB ปีงบประมาณ 2560 ให้ทุกรพ.สต. รวบรวมไว้ส่งสิ้นปีงบประมาณ 60
 26. ขอส่งรายงานการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ " MCH BOARD Strengthening"
 27. ด่วนที่สุด!แจ้งทุก รพ.สต.ดำเนินงานMCATTในช่วง72ชม รายละเอียดดังนี้ดาวโหลด>>>>>
 28. ขอความร่วมมือดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
 29. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2559
 30. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
 31. รับสมัครสรรหาบุคคลพื่อปฏิบัติงานโครงการเพื่่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 32. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ 5 กันยายน 2559
 33. การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 34. ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่ง่เสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 35. ประชาสัมพันธ์ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
 36. หนังสือแบบฟอร์มสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ผู้พิการ
 37. แนวทางการให้วัคซ๊น JE, วัคซีน MR ในผู้ใหญ่ และวัคซีนในกลุ่มนักเรียนชั้นป.1 และ 6 ปี 2559 ขอให้ทุกรพ.สต. ดาวโหลดเพื่อศึกษาและดำเนินการตามแนวทาง
 38. วาระประชุมประจำเดือน 8 สค.59 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
 39. รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์)
 40. รายชื่อหมู่บ้านเพื่อใช้สุ่มและกำหนดการสุ่มไขว้โซน เพื่อหาค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 2/2559 เพื่อคิดคะแนน KPI คปสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 41. ขอให้รายงานข้อมูลผลการคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านระบบ Health data center
 42. ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นทันตบุคลากรและผู้สนใจฯ
 43. ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2559
 44. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
 45. แผนการสุ่มค่าความชุกดัชนีลูกน้ยุงลาย คปสอ.เมือง แบบไขว้โซน เพื่อคิดคะแนน KPI รอบ 1/2559
 46. สถานการณ์ไข้เลือดออกปี 2559 ณ 5 ก.ค. 59
 47. เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าว ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น เชิญร่วมประชุมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ต้นแบบ วันที่ 28มิ.ย.59 / ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น >>> ดาวส์โหลด
 48. ขอให้รายงานผลการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ
 49. ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 50. แจ้งทันตบุคลากรตรวจฟันและให้บริการทันตกรรมป้องกันในนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 51. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559
 52. การจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 53. ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 3  วันที่ 3 มิ.ย. 59 ณ ศาลาประชาคม
 54. ตารางการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี
 55. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มvละน้ำแข็งบริโภคด้วยชุดตรวจ SI2
 56. ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
 57. ขอเชิญรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกในวันที่ 17พ.ค. 2559 ##รายละเอียด
 58. ประชาสัมธ์ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปฯ
 59. ประชาสัมพันธ์ ส่งรายชื่อ แม่ 100ปี มหิดลวันแม่ ปี2559(ธนสร ฝ่ายส่งเสริมฯ)
 60. ข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินงานโภชนาการสตรีและเด็ก
 61. กิจกรรมโภชนาการดีที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมภาวะการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กวัยเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2559
 62. ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 63. ขอเชิญ ผอ รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเฟื้องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ วันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 08.30-12.00 และ เวลา 13.00น. เป็นต้นไป เชิญผู้รับผิดชอบงาน EPI และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตาม รพ.สต. ที่ระบุในหนังสือ ประชุมที่ รพ.สต.ห้วยไร่
 64. แจ้งทุกแห่งดำเนินการคัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และกรอกข้อมูลในโปรแกรมVision 2020ภายใน20 พ.ค.59###ดาวน์โหลดFlow Cataract และ แบบฟอร์มคัดกรอง/ส่งต่อต้อกระจก
 65. แบบฟอร์มใบปะหน้าเบิกงบ บสต####ฟอร์มรูป9
 66. ขอให้ทุกรพ.สต. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อ โดยส่งเป็นไฟล์ word ส่งกลับ line ส่วนตัวคุณณรงค์ศักดิ์ ภายใน 27 เมษายน 2559
 67. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ รอบเดือนเมษายน 2559
 68. ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 69. การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
 70. แบบรายงานการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ป.1 ส่งคุณณรงค์ศักดิ์ ภายใน 20 เม.ย. 59
 71. รายงานการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
 72. ขอความร่วมมือในการสำรวจผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามโซ่ตรวน/กักขังในพื้นที่กรุณาส่งเข้าเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่18เม.ย.59
 73. แบบรายงานข้อมูลด่านชุมชน ช่วงเทศกลาสงกรานต์59 ทำรายงาน ส่ง สสอ.ภายใน 20 เมษายน 2559
 74. แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 75. โครงการควบคุมป้องกันโรคไขัเลือดออกวิธีสุ่มลูกน้ำไขว้ระหว่างตำบลปี 2559
 76. รายชื่อ จนท.สาธารณสุขที่เข้าเวรยามจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
 77. แจ้งโอนเงินค่าพาหนะเดินทางผู้ป่วยวัณโรคและค่าชดเชยบริการผู้ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรค
 78. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ส่งแบบรายงาน/ภาพกิจกรรม ที่คุณธนสร ภายใน 20 เม.ย. 59 
 79. แบบรายงานผลการรณรงค์สัปดาห์คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า#กรุณาส่งที่คุณเนตรนภาภายใน1 เมษายน 59
 80. ไฟล์งานอาชีวะอนามัย(แบบ นบก1-56/รหัสICD10)
 81. สรุปรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับนมถั่วเหลือง
 82. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดการแข่งขันฟุตบอลTo be no1จังหวัดอำนาจเจริญ
 83. คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานชมรมTo be no.1ระดับประเทศ
 84. เอกสารคู่มืออบรมประกอบการอบรมโรงเรียนระดับเพชร ดาวโหลด
 85. แบบฟอร์มCCA01/CCA-02
 86. เรียน ผอ.รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,คำน้อย และ นาผือ สสจ.อจ. ขอเชิญประชุม วันที่ 15มี.ค.59 / ชัยพฤกษ์ รพ.อจ. เป้าหมาย หมอพื้นบ้าน รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,คำน้อย และ นาผือ แห่งละ 2 คน  >>> ดาวส์โหลด
 87. ขอส่งแผนออกสำรวจสภาวะทันตสุขภาพกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ประจำปี 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

                           

                               

                         

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 
   
   
           

 

 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ป้ายโฆษณา
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm