Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

เอกสาร ประกอบการบรรยาย อาจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน   11 ก.พ. 58  work1  work2  Protocal_Example_DM  Protocal_Example_Lepto  design&tool_aree  How to write Introduction  R2R research_Aumna  Title & Objective_aree

      เอกสารประกอบ บรรยาย  อาจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  11 ก.พ. 58  Example

 1. เรียน ผอ.และ จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ** จะมี จนท.มาตรวจสอบน้ำยาถังดับเพลิงพร้อมสาธิตด้วย ในการนี้ขอให้ทุก รพ.สต.นำถังดับเพลิงมาทุกถังด้วยนะครับ
 2. เรียนประธานโซน เขต สสอ.เมืองฯ ทุกโซน ..สสจ.อจ.เชิญประชุมงานแพทย์แผนไทยฯ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัด อำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม นี www.cupamnat.com/files/1424406492488(2).jpg
 3. ด่วน!จ้งแผนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์สัญจร,รายละเอียดแผน
 4. แจ้งแผนตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์คปสอ.เมืองฯแผนการตรวจ,แบบฟอร์มCCA ,ใบเซ็นต์ยินยอม,แบบกรอกรายชื่อ
 5. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการรอบที่1รายละเอียด
 6. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ อรุณี เสตพันธ์ , นลินรัตน์ พลอาษา , เสาวลักษณ์ ลาภสาร , ฤทัย หวังผล , สิริชัย รัตนศรี , พยอม ทองใบ , พงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ , บุญนำ จันลุทิน , ศิรินุช ฉายแสง , มะลิ สุดตา , ชาญยุทธ เสนาจันทร์ , วิสุทธิ์ สุริพล , ประสิทธิ์ ถามะพันธ์ , ชนิพร ศรีระมาตย์ , สใบทรง วติวุฒิพงศ์ , อำนวย คำตัน , นลินี กินาวงศ์ , สกาวรัตน์ สายศักดิ์ดา , บัวไล วงศ์จันทร์ , นุชจิราภรณ์ เจตินัย , กนกอร สันตะวงศ์ , สุบรร ชิณบุตร , สมบูรณ์ หอมจันทร์  - รับธงหมอครอบครัว และ ร่วมประชุมเตรียมการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย / อสม.ปปช. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 7. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานประจำด้วยงานวิจัยในวันที่11-13ก.พ.2558ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯรายชื่อผู้เข้าอบรมวิจัย,ตารางเรียนวิจัยครั้ง
 8. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้สร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/83582015_01_20_09_36_45-1.pdf
 9. ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทำเล่มรับการตรวจราชการ  ภายในวันที่  6 ก.พ. ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  แบบรายงาน
 10. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เชิญประชุม งาน คบส. พรุ่งนี้ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เป้าหมาย ร.พ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8462290158 6.pdf (ขออภัยครับ หนังสือเข้าด่วน)
 11. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ประจำเดือนมกราคม 2558 นายอิสระ เถาว์โท(3,180) , นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์(1,270) , น.ส.พรทิพย์ จันดีสาร(2,031.10) , นางอ้อมใจ เนื่องเผือก(449.47) , นายภราดัย ศรีวะวงศ์(1,541.10)
 12. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกแห่งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMini.case.manager.DM/HTในวันที่28-30ม.ค.2558ณ.โรงแรมระเบียงแก้ว.จ.มุกดาหารรายละเอียด
 13. ด่วนที่สุด   ขออนุญาตประสาน คณะติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดระดับตำบล  ทุกตำบล ประชุมรับฟังแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ วันที่ 22 ม.ค. 57  เวลา  10.00น.   ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 14. ยอดเงินขอสนับสนุนจ่ายขาด จาก รพ.อจ.      คลิกส์แบบฟอร์ม
 15. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่โซนละ 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม อสม.ใหม่ทดแทน/ลาออก เสียชีวิต ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ วัดพันธวิชา หมู่ 5 บ้านภักดีเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 16. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดการอบรม อสม.ทดแทน/ลาออก เป้าหมายแยกราย รพ.สต. และ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรม ไฟล์แนบรายละเอียด
 17. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเอดส์/เรื่องเพศในรพ.สต.นายม/โนนโพธิ์/คึมใหญ่และให้ประสานบุคลากรจาก.อปท,ครู,ผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรกระบวนการสื่อสารเรื่องเพศ/เอดส์ในวันที่27-29ม.ค.58.ณ.ห้องประชุมชั้น2ศูนย์พทย์โนนหนามแท่งหนังสือเชิญประชุม
 18. หนังสือ แจ้งการประเมินผลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ  แบบฟอร์ม  / แจ้งสำรวจ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หนังสือ  แบบฟอร์ม
 19. ขอเชิญตัวโซนละ 2 คนเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ คลิกส์รายละเอียด
 20. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูล อสม.ที่ ลาออก/ทดแทน เสียชีวิต เพื่อที่จะอบรมทดแทน ประจำปี 2558 โดยให้แจ้งยอด อสม.ดังกล่าวให้ฝ่ายพัฒน์ฯ สสอ.เมือง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2558 เพื่อที่จะได้วางแผนในการอบรมต่อไป ***หมายเหตุ...1.สสอ.จะอบรมเป็นภาพอำเภอ 2.สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 ตุ้ยครับ
 21. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมเอกสาร เบิกค่าใช้จ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ไตรมาส 1  ระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 13 ม.ค. 58 
 22. เชิญประชุมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 20-22 มค 58 ที่ จ.ขอนแก่น รายละเอียด
 23. แบบฟอร์มหมอครอบครัว ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 8 ม.ค.58 คลิกส์แบบฟอร์ม
 24. แบบฟอร์มทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ Palliative care ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 13 ม.ค.58 คลิกส์แบบฟอร์ม
 25. สรุปวาระงานแผน 7 ม.ค.58
 26. แจ้งทุกโซนส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแนวทางการให้ยาต่อเนื่องจากรพ.อำนาจเจริญสู่รพ.สต.CUPเมืองฯในวันที่7ม.ค58เวลา13.00น.ณ.ห้องเฟื่องฟ้า.รพ.อจ
 27. ด่วน...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งฐานข้อมูล อสม.(ห้วยไร่ , นายม , น้ำปลีก , ปลาค้าว , หนองมะแซว , โนนโพธิ์ , คำน้อย , นาแต้ , โนนดู่) ***หมายเหตุ- ขอให้ส่งให้ด่วนด้วยน่ะครับ ถายในวันนี้ 30 ธ.ค.2557 ก่อน 16.00 น.(087-6461088 ตุ้ยครับ)
 28. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์(เพิ่มเติม) นายวีระวัฒน์ โพธิ์ขาว(2,080) , นายสิริชัย รัตนศรี(3,027.26) , นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์(4,270) , นางสาวพรทิพย์ จันดีสาร(4,131.26) , นางอ้อมใจ เนื่องเผือก(3,168.07) , นายภราดัย ศรีวะวงศ์(5,338.26) , นายทินกร ปราณี(1,390) , นายเทอดชัย ทองอุ่น(2,710) , นางธัญลักษณ์ พวงทอง(900) , นายพงษ์พิทักษ์ สุภาวงศ์(12,620) , นายไชยวัฒน์ แสงชาลี(970) , น.ส.เยาวนิตย์ หวังเจริญ(980) , นางกนกอร สันตะวงศ์(1,000) , นายเอกชัย อินหงษา(1,418)
 29. วรปีใหม่ 58 เริ่ม 30 ธ.ค. ถึง 5 ม.ค www.cupamnat.com/files/ปีใหม่ 58(1).xls
 30. แบบฟอร์มจัดทำฐานข้อมูล อสม.ปี 2558 รายละเอียด
 31. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน(อสม.) ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 32. เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง งาน คบส. ขอความร่วมมือ ประสานครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รพ.สต.ละ 1 แห่ง เข้าร่วมอบรมอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 1. www.cupamnat.com/files/20141222_103356(2).jpg 2. www.cupamnat.com/files/20141222_103221(1).jpg
 33. ขอเชิญ จนท.สสอ.เมืองฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อคุณวรญา จารุวงศ์ ในวันที่ 19 ธ.ค.57 ณ บ้านเลขที่ 97 ม.8 บ้านนาเจริญ ต. นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 34. สรุปรายละเอียดการเตรียมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 20 ธ.ค.57 คลิกส์รายละเอียด
 35. เรียนประธานโซนและ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้จัดเวรปีใหม่58 (29 ธ.ค.57 - 4 ม.ค.58) ส่งที่คุณเนตรนภา ภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 ปรับตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 36. ด่วน...ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ 1.จนท.ผู้รับผิดชอบงานพัฒน์ฯ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน 2.ประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดลเมธา ม.มหิดล
 37. แจ้งระบบการคัดกรองและแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ.ระบบการคัดกรอง, แนวทางป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm