Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

 

 1. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งแผนการเบิก/ ใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบ 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 27 ต.ค. 58 แนวทางและแบบฟอร์ม
 2. รายชื่อประชุมทำแผนโขงเจียม29-30ตค57
 3. ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา ประจำปี 2558 ไฟล์แนบรายละเอียด
 4. ด่วนที่สุด...ประกาศรับสมัครสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน และ สาขาการบริการใน ศสมช.ด่วน ภายในวันนี้ 20 ตุลาคม 2557 (ยังว่าง ไม่มีคู่แข่ง)  สอบถามเพิ่มเติม 0876461088 ตุ้ยครับ 
 5. ขอเชิญผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเยี่ยมสำรวจ PCA" ในวันที่ 27 - 28 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อจ.1.นายดลรวี 2.นายแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์ 3.นายเฉลิม 4.นส.เจนนี่ 5.นายชัยณรงค์ 6.น.ส.จุฬาพร ขอบคุณครับ
 6. หนังสือเชิญติดตามกองทุนฯ22ตค57  แนบ1 แนบ2
 7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2558 ไฟล์แนบหลักเกณฑ์
 8. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ไฟล์แนบรายละเอียด
 9. แจ้งทุกโซนส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ และส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่นในแต่ละสาขาที่จะเป็นตัวแทนโซนเข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ที่คุณสิทธิ์ศักดิ์ หรื่อแจ้งมาที่ สสอ.เมืองอำนาจเจริญภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้นหากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งกำหนดการจัดคัดเลือกในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รายละเอียดจะส่งให้ทางเวบต่อไปครับ
 10. แจ้งการประชุมโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปรแกรม e-GP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต.และ จนท.พัสดุ โดยนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วยนะครับ 
 11. แจ้งให้ทุก รพสต.อัพเดตโปรแกรม PCU_money ให้เป็นเวอร์ชั่น 6.1 สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมพร้อมคู่มือการนำเข้าข้อมูลจากเวอร์ชั่นเดิมสู่เวอร์ชั่น 6.1 ได้ที่เมนูด้านล่างเวบ และให้ทุก รพ.สต.ส่งรายงานการเงิน 401/404/407/รายงานสรุปการจ่าย จำนวน 1 ชุดโดยปริ้นออกจากโปรแกรม PCU_money ส่งที่คุณสุวรรณีรวบรวม ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มเดือนตุลาคมนี้ครับ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินการจัดทำโปรแกรม
 12. แจ้งแบบdtC1.1 คลิกไฟล์แบบdtC1.1
 13. แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลการรณรงค์ฉีดวัคซีนdtในโปรแกรมHosXp การคีย์ข้อมูลวัคซีนdt
 14. รายละเอียดโอนเงินพตส.กันยายน 57และรายละเอียดเงินเดือนเต็มขั้น (โอนวันที่ 8 ตุลาคม 2557) รายละเอียด
 15. แบบฟอร์มแจ้งการเฝ้าระวังอาการหลังได้รับวัคซีนdt(AEFI)แบบรายงาน AEFIสำหรับรพ.สต
 16. ด่วน!แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ20-50ปีในพื้นที่(ตามแบบdtC1)และให้แต่ละแห่งส่งสรุปผลการสำรวจเพื่อเบิกวัคซีนdt(คอตีบ-บาดทะยัก)เข็มและsyringeที่คลังยาและพัสดุกลาง.รพ.อจ.ภายในวันที่30ก.ย-3ต.ค57แนวทางรณรงค์dT.,แบบdTC1
 17. แจ้งอบรมโปรแกรมการเงิน รพ.สต. ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. และ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน รพ.สต. ทุกแห่ง โดยให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คพร้อมสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วย 
 18. แจ้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  นำเงินส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด (เพิ่มเติม) ดังนี้วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว 1,000 , พรทิพย์ จันดีสาร 2,000 , อ้อมใจ เนื่องเผือก 1,000 , ภราดัย ศรีวะวงศ์ 2,000
 19. เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดทำ นวัตกรรมสุขภาพตามโครงการฯ57 รายละเอียดตามๆไฟล์แนบครับ คลิกส์ไฟล์แนบ
 20. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบ ICD10 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนสถานบริการละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้รหัสโรค (ICD-10-TM) สัญจร" ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***ในการนี้ขอให้นำข้อมูลหน่วยบริการมาด้วย เพื่อตรวจสอบ พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟ มาด้วย ขอบคุณมากครับ
 21. แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานวตกรรมสุขภาพชุมชน ส่งเอกสารกลับภายใน 3 ต.ค.57 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 22. ขอข้อมูลสถานะเงินบำรุง ณ 18 ก.ย.57 ดังนี้ 1.เงินบำรุงคงเหลือทั้งหมด 2.เงินกองทุนฯตำบล 3.งบค่าเสื่อม คลิ๊กส์ไฟล์
 23. ขอความร่วมคณะทำงาน จัดทำเอกสารสรุปผลงานประจำปี บุญนำ ชัยณรงค์ เฉลิม แจ่มจันทร์(พุ่มโพธิ์) กาณ์นิดา พยอม เสาวลักษณ์ หยาดรุ้ง ณ  สนง.สสอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 08.30 น.

 24. ด่วนที่สุด.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีนdtแก่ประชากรกลุ่มอายุ20-50ปีในพื้นที่ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ.ในวันที่18กันยายน2557เวลา08.30น
 25. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมศูนย์เด็กเล็ก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  www.cupamnat.com/files/20140915_0918132.jpg  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 26. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกประสานได้ที่งานพัฒน์ฯ สสอ.เมืองฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm