Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

เอกสาร ประกอบการบรรยาย อาจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน   11 ก.พ. 58  work1  work2  Protocal_Example_DM  Protocal_Example_Lepto  design&tool_aree  How to write Introduction  R2R research_Aumna  Title & Objective_aree

      เอกสารประกอบ บรรยาย  อาจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  11 ก.พ. 58  Example

 1. แจ้งแนวทางการให้วัคซีนนักเรียนชั้นป.1และป.6และให้ทุกแห่งสำรวจรายชื่อเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับวัคซีนปี2558#แนวทางวัคซีน นร#แบบฟอร์มรายงาน(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันที่5ส.ค.58โดยส่งตามแบบ-รง.vacนร.1.2)
 2. รายชื่อผลงานที่ได้รับ คัดเลือกนำเสนอ เวทีวิชาการ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 58  การนำเสนอ
 3. แบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นและแบบรายงานรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย(Big_cleaning_day)กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่13ก.ค.58แบบรายงาน
 4. สรุปผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่2##รายละเอียด
 5. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสปี2558รายละเอียด
 6. แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจากงบประมาณปี2558(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันจันทร์ที่13ก.ค.58)แบบสำรวจ
 7. แบบประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอความร่วมมือ ให้ รพ.สต.ร่วมกับ ศพด.ได้ประเมินตนเองพร้อมส่งผลเป็นเอกสาร ภายใน วันที่  24 กค.  แบบประเมิน
 8. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมเอกสาร เบิกค่าบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ไตรมาส 3  ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 17 ก.ค. 58 
 9. แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด

 10. แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุตาบอด(Flowส่งต่อ,ฟอร์มส่งต่อ,แบบสรุปBlinding.cataract)รายละเอียด

 11. แจ้งทุกแห่งรณรงค์วันตรวจเอชไอวี"VCT..Day"ในเดือนกรกฎาคม2558พร้อมรายงานกิจกรรมมาที่ฝ่ายควบคุมโรค.สสอ.เมืองฯ(เนตรนภา)ภายใน27กค58รายละเอียด

 12. แจ้งรพ.สต.ที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ส่งแกนนำเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว(อสต)รายละเอียด

 13. เอกสารคัดกรองผู้สูงอายุ  เอกสาร

 14. วาระประชุมประจำเดือน กค.งานส่งเสริมสุขภาพ  วาระประชุม

 15. ผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่1# รายละเอียด

 16. รายละแบบสอบถาม KAP และพรบ.ยาสูบ ครับ www.cupamnat.com/files/10136250658 8.pdf

 17. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินงานออกปฏิบัติงานตามแผน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันก่อน 18.00 น. ใช้แบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  ในกรณีอายุ 9 18 30 เดือน ให้ดำเนินการปกติและให้รายงานผ่าน 43แฟ้ม  ห้วงรณรงค์ให้ดำเนินการในกลุ่ม  อายุ  42 เดือน   แบบรายงาน

 18. แจ้งหมู่บ้านที่จะรับการสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่2รายละเอียด***จำนวนหมู่บ้านที่สุ่ม

 19. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.แจ้งการดำเนินงานโครงการนำร่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วยเรื้อรัง ตามรายละเอียดที่แนบ ครับ www.cupamnat.com/files/10071220658 2.pdf

 20. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..ขอส่งสรุปข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย 2558 ..ตามรายละเอียดแนบ ครับ www.cupamnat.com/files/Update3_2558.xls

 21. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25 มิ.ย. 58 เวลา 08.30น. ณ ห้องคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ เอกสารแนบ

 22. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สปสช.เขต 10 อบ. ร่วมกับ สสจ.อจ. ขอข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย โดยเข้าไป Updete ข้อมูลในเอกสารแนบ ภายในวันนี้ 22 มิ.ย. 58 / ก่อน 15.00น. /   ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/Ket10_1_582006_3701.pdf   www.cupamnat.com/files/2update_excel.xls  พร้อมทั้งแจ้งยืนยัน และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงส่ง สสอ.เมืองฯ 1.Lineกลุ่ม 

  สสอ.เมืองฯ 2.Lineส่วนตัว นายทินกร ปราณี 3.gmail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เพื่่อรวบรวมส่ง และสสจ.อจ. ส่ง สปสช.เขต 10 อบ.ภายใน 25 มิ.ย. 58 ครับ   #นายทินกร ปราณี สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 23. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.ไก่คำ,นายม,โนนดู่เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในวันที่26มิ.ย.58เวลา08.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจรายละเอียด

 24. แนวทางการส่งผลงานวิชาการ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร TH SarabunPsk ขนาด 16 พอยท์ เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1.5 นิ้ว ส่ง ภายใน 30 มิถุนายน 2558 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 25. สำเนาหนังสือการเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ขอความร่วมมือ เก็บตัวอย่าง รพ.สต.ละ 1 รายค่ะ   รายะเอียดหนังสือ
 26. แบบฟอร์มรายรายงานการคัดกรองพฤติกรรม และอารมณ์ของนักเรียน ส่ง ภายใน 17 ก.ค. 58 
 27. แบบลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 28. สรุปLast.Dx.โรคไข้เลือดออกCUPเมืองฯรายละเอียด
 29. แจ้งรายการยาจากคลังยารพ.อำนาจเจริญรายละเอียด
 30. แจ้งประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนรายละเอียด
 31. แจ้งแผนเดือนมิถุนายนงานควบคุมโรครายละเอียด
 32. แจ้งแผนและแนวทางการสุ่มHI.CUPเมืองฯรายละเอียด
 33. เรียน จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลงานแม่และเด็กและข้อมูลผุ้สูงอา่ยุ  ตามแบบรายงาน  สะดวกฃ่องทางไลน์   e-mail หรือเป็นเอกสาร ช่วยนำส่งก่อน 09.00 น. วันที่  4  มิย.พร้อมประชุมประจำเดือน  ก็ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ  www.cupamnat.com/files/DATAOLD2515.xls
 34. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ. ขอความร่วมมือท่าน นำสำเนาหนังสือเชิญประชุมจาก สสจ.อจ. เพื่อประสานโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 29 พ.ค. 58 / 08.30-16.30น. / คณาพันธ์ สสจ.อจ. ..เป้าหมาย: โรงเรียน 9 แห่ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/222.pdf  #นายทินกร ปราณี สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 35. รายละเอียด แบบฟอร์ม ประชุม DHS FCT อ.เมืองฯ 15/25 พ.ค.58 คลิกส์
 36. แจ้งสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับโซนและระดับอำเภอในวันที่22พ.ค.58รายละเอียด
 37. แจ้งแนวทางการให้วัคซีน58และแนวทางการให้รหัสโรคแนวทางการให้วัคซีน,***รหัสการให้วัคซีน
 38. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.ที่ยังไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ขอให้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รายละเอียดแนบ
 39. แจ้งผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยทุกรพ.สต.เข้าร่วมรับการนิเทศงานจากสคร.7ในวันที่29พ.ค.58ณห้องประชุมสสอ.เมืองฯเวลา09.00น.และมอบหมายให้รพ.สต.ไก่คำและนาผือร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานรายละเอียด
 40. เรียนผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์เรื่องขอให้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเกษตรครบวงจรในวันที่26พ.ค.58รายละเอียด
 41. รายละเอียด แบบฟอร์ม ประชุม DHS FCT อ.เมืองฯ 15 พ.ค.58 คลิกส์
 42. แบบแจ้งยอดเบิกวัคซีนMR(แบบMR1.1) เอกสารแนบ
 43. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกชัย คับ
 44. แจ้งทุกแห่งส่งสรุปจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีงบประมาณ2558(กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่11พ.ค.58)เอกสารแนบ
 45. แจ้งแนวทางการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รายละเอียด
 46. แจ้งแนวทางการสอบสวนโรคไข้เลือดออกDHFเกณฑ์
 47. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.(แบบ สสจ.1) ด่วนด้วยน่ะครับ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ขอบคุณครับ
 48. หนังสือยินยอมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับแบบยินยอม
 49. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างพืชผัก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูป น้ำมันทอดซ้ำ และเกลือเสริมไอโอดีน ตรวจวิเคราะห์ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดพิจารณา (นายทินกร ปราณี งาน คบส.) www.cupamnat.com/files/93202015_04_16_14_55_30.pdf
 50. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดทราบ www.cupamnat.com/files/9346200458 2.pdf www.cupamnat.com/files/20150420_120023.jpg www.cupamnat.com/files/20150420_120056.jpg
 51. เรียนผู้รับผิดชอบงานคลินิกเกษตรกรปลอดโรคในรพ.สต.ไกคำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,นาแต้,ห้วยไร่,นาผือ,น้ำปลีก,คำน้อยขอให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่ตามรายละเอียดแนบและส่งสรุปข้อมูลการคัดกรองที่เนตรนภาภายในวันที่30เม.ย.58แบบรายงานคลินิกเกษตรกร
 52. แจ้งทุกแห่งให้ดำเนินการคัดกรองตาต้อกระจกภายใน30เม.ย.2558และให้บันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม(online)www:vision2020.orgโดยใช้รหัสและรหัสผ่านของแต่ละสถานบริการเข้าโปรแกรม:flow catarac ,แบบคัดกรองต้อกระจก
 53. สสจ.อจ.ขอความร่วมมือในการตรวจจับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อนรายละเอียด
 54. ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองโรคซึมเศร้า ส่งภายใน 9 เมษายน 2558 แบบฟอร์ม
 55. ประชาสัมพันธ์  โครงการฟุตซอล To Be Number One Cup ครั้งที่ 2 สมัคร 1-20 เมษายน 2558  สถานที่รับสมัคร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เริ่มแข่งขัน 24 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียด โทร 0813608571 เอกชัย
 56. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมคณะทำงานแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ หนังสือเชิญประชุมฯ.png
 57. เรียน ศูนย์แพทย์ฯ และ รพ.สต.นาโพธิ์ ด้วย สสจ.อจ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/1427725116078.jpg
 58. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งเรื่อง ขอเชิญประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-31(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-41(2).png  www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-46-2(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-41-1(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-52-1(2).png #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)
 59. แจ้งทุกแห่งเรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล2558โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการในวันที่20-31มี.ค.2558รายละเอียด
 60. แจ้งทุกโซนคัดเลือกตัวแทนอสม.ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวัณโรคเข้าอบรมในวันที่2มี.ค.58เวลา08.30-12.00น.ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯโดยให้อสม.โซน1-5โซนละ7คนและโซน6จำนวน6คนรายละเอียด
 61. เรียนผอ.รพ.สต.ไก่คำ,รพ.สต.นายมและผู้รับผิดชอบงานSRRTขอให้ประเมินตนเองตามมาตรฐานทีมSRRTตำบลตามรายละเอียดแนบประเมินSRRTตำบล.เมื่อแล้วเสร็จกรุณาส่งไฟล์กลับที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ในวันที่26มีค.58
 62. แจ้งทุกรพ.สต.ให้คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับรายใหม่เพิ่มเติมแห่งละ5คนเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวน์ตับในวันที่31มี.ค.58เวลา13.00น.ณ.คลินิกเต้านม.รพ.อำนาจเจริญและให้ส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงก่อนตรวจล่วงหน้าที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

        ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เมอร์ส A4 คลิกที่นี่

 

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
เข้าระบบรายงานออนไลน์Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm