Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

เอกสาร ประกอบการบรรยาย อาจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน   11 ก.พ. 58  work1  work2  Protocal_Example_DM  Protocal_Example_Lepto  design&tool_aree  How to write Introduction  R2R research_Aumna  Title & Objective_aree

      เอกสารประกอบ บรรยาย  อาจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  11 ก.พ. 58  Example

 1. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างพืชผัก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูป น้ำมันทอดซ้ำ และเกลือเสริมไอโอดีน ตรวจวิเคราะห์ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดพิจารณา (นายทินกร ปราณี งาน คบส.) www.cupamnat.com/files/93202015_04_16_14_55_30.pdf
 2. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ..สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ ..เพื่อโปรดทราบ www.cupamnat.com/files/9346200458 2.pdf www.cupamnat.com/files/20150420_120023.jpg www.cupamnat.com/files/20150420_120056.jpg
 3. เรียนผู้รับผิดชอบงานคลินิกเกษตรกรปลอดโรคในรพ.สต.ไกคำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,นาแต้,ห้วยไร่,นาผือ,น้ำปลีก,คำน้อยขอให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่ตามรายละเอียดแนบและส่งสรุปข้อมูลการคัดกรองที่เนตรนภาภายในวันที่30เม.ย.58แบบรายงานคลินิกเกษตรกร
 4. แจ้งทุกแห่งให้ดำเนินการคัดกรองตาต้อกระจกภายใน30เม.ย.2558flow catarac ,แบบคัดกรองต้อกระจก
 5. สสจ.อจ.ขอความร่วมมือในการตรวจจับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อนรายละเอียด
 6. ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองโรคซึมเศร้า ส่งภายใน 9 เมษายน 2558 แบบฟอร์ม
 7. ประชาสัมพันธ์  โครงการฟุตซอล To Be Number One Cup ครั้งที่ 2 สมัคร 1-20 เมษายน 2558  สถานที่รับสมัคร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เริ่มแข่งขัน 24 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียด โทร 0813608571 เอกชัย
 8. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.ขอเชิญประชุมคณะทำงานแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สสจ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ หนังสือเชิญประชุมฯ.png
 9. เรียน ศูนย์แพทย์ฯ และ รพ.สต.นาโพธิ์ ด้วย สสจ.อจ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/1427725116078.jpg
 10. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งเรื่อง ขอเชิญประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ครับ www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-31(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-00-41(2).png  www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-46-2(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-41-1(1).png www.cupamnat.com/files/Screenshot_2015-03-29-17-01-52-1(2).png #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)
 11. แจ้งทุกแห่งเรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล2558โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการในวันที่20-31มี.ค.2558รายละเอียด
 12. แจ้งทุกโซนคัดเลือกตัวแทนอสม.ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวัณโรคเข้าอบรมในวันที่2มี.ค.58เวลา08.30-12.00น.ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯโดยให้อสม.โซน1-5โซนละ7คนและโซน6จำนวน6คนรายละเอียด
 13. เรียนผอ.รพ.สต.ไก่คำ,รพ.สต.นายมและผู้รับผิดชอบงานSRRTขอให้ประเมินตนเองตามมาตรฐานทีมSRRTตำบลตามรายละเอียดแนบประเมินSRRTตำบล.เมื่อแล้วเสร็จกรุณาส่งไฟล์กลับที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ในวันที่26มีค.58
 14. แจ้งทุกรพ.สต.ให้คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับรายใหม่เพิ่มเติมแห่งละ5คนเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวน์ตับในวันที่31มี.ค.58เวลา13.00น.ณ.คลินิกเต้านม.รพ.อำนาจเจริญและให้ส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงก่อนตรวจล่วงหน้าที่Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 15. เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง .. ด้วย ศาลากลาง อจ. เชิญ จนท.งาน คบส.ใน รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมเรื่องการจัดการปัญหาการโฆษณายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ ในวันที่ 24 มี.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อจ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8851060358 111 (2).pdf  
 16. KPI 1/58  ตัวอย่าจัดการปัญหามีส่วนร่วมรายบุคคล 
 17. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ. จัดรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และให้สำรวจข้อมูลส่ง สสอ.เมืองฯ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อจ. ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/20150320_075006.jpg และ www.cupamnat.com/files/20150320_083237-1.jpg และ www.cupamnat.com/files/20150320_082957.jpg
 18. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง สสจ.อจ. ส่งแบบประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมเครื่่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการฯ และส่ง สสอ.เมืองฯ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อจ. ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/87492015_02_27_10_08_18.pdf   #งาน คร. (นายทินกร ปราณี)
 19. สสจ.อจ.ส่งสรุปการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคและการบริหารจัดการยาวัณโรครายละเอียด
 20. แจ้งรพ.สต.เหล่าพรวน,นายม,นาแต้เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกผู้ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด
 21. ขอเชิญตัวแทนโซนละ1คนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเครือข่ายให้บริการการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื่อเอชไอวีในวันที่25-27มี.ค.2558ณ.ห้องคณาพันธ์สสจ.อจรายละเอียด
 22. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมนโยบายแนวทางการป้องกันการติดเชื่อการรักษาผู้ติดเชื่อเอชไอวี/วัณโรค/ไข้เลือดออกปี2558ในวันที่24มี.ค.2558ณ.ห้องคณาพันธ์สสจ.อจรายละเอียด
 23. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ด้วย  สสจ.อจ.ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิดอาหารแปรรูปฯ เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ GMP วันที่ 19 มี.ค. 58 ณ ศูนย์แพทย์ฯ สสจ.อจ.       ดังนั้น สสอ.เมืองฯ จึงขอความร่วมมือท่านประสานสถานประกอบการฯ ในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/20150318_115119.jpg และ www.cupamnat.com/files/891512-3-58-04.pdf  #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)  
 24. ด่วน..สสอ.เมืองฯ ขอให้สถานบริการทุกแห่งแจ้งแผนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 และ ส่งยอด อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 , 20 , 30 ปี ส่งให้ฝ่าย สสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ขอบคุณครับ
 25. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. สร้างนกทา,นายม,นาหมอม้า,เชือก,น้ำปลีก,โนนโพธิ์ และ ไก่คำ ด้วย  สสจ.อจ.ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิดน้ำบริโภคฯและน้ำแข็ง เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ GMP ดังนั้น สสอ.เมืองฯ จึงขอความร่วมมือท่านประสานสถานประกอบการฯในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมอบรมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8914120358 12.pdf หมายเหตุ : ใช้เฉพาะหน้า 2,3,4 ในการประสานผู้ประกอบการฯ ครับ   #งาน คบส. (นายทินกร ปราณี)  (ขออภัยในความไม่สะดวกครับ  เนื่องจากหนังสือต้องเสนอนายอำเภอ ..ถ้าประสานฯไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ เพราะกลุ่มเป้าหมายใน ต.บุ่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครับ)
 26. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  แห่งละ 1-2 คน (เฉพาะข้าราชกาาร)  เอกสารประกอบด้วย 1.แบบคำขอมีบัตร, 2.สำเนา ปชช ,3.รูป 2 แผ่น ส่งสสอ.เมืองอำนาจเจริญ ภายใน 18 มีนาคม 2558
 27. รายละเอียดและแนวทางการตรวจนิเทศงานควบคุมภายในและการเงิน ปี 2558 รายละเอียด  และให้ ทุกรพ.สต.จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ นำมาวันสรุป การนิเทศงานควบคุมภาย ที่ รพ.สต.คำน้อย วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ให้จัดทำทุุกแห่งครับ รายละเอียด
 28. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.รับผิดชอบงาน อสม.ทุกแห่งๆ ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล และ ขึ้นทะเบียน อสม.ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองฯ ***หมายเหตุ..สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย 1.ฐานข้อมูล อสม.ที่เป็นปัจจุบัน 2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หรือ เครื่อง PC (นายทะเบียนจาก สสจ.อจ.จะออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง) สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 - ตุ้ยครับ 
 29. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในรพ.สต.ไก่คำ,เชือก,คึมใหญ่,ภูเขาขาม,ห้วยไร่,นาแต้,นาผือเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการในวันที่12มี.ค.2558ณ.สสจ.อจรายละเอียด
 30. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง และ ประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ล่ะ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  
 31. เรียน ผอ.และ จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ** จะมี จนท.มาตรวจสอบน้ำยาถังดับเพลิงพร้อมสาธิตด้วย ในการนี้ขอให้ทุก รพ.สต.นำถังดับเพลิงมาทุกถังด้วยนะครับ
 32. เรียนประธานโซน เขต สสอ.เมืองฯ ทุกโซน ..สสจ.อจ.เชิญประชุมงานแพทย์แผนไทยฯ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัด อำนาจเจริญ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม นี www.cupamnat.com/files/1424406492488(2).jpg
 33. ด่วน!จ้งแผนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์สัญจร,รายละเอียดแผน
 34. แจ้งแผนตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์คปสอ.เมืองฯแผนการตรวจ,แบบฟอร์มCCA ,ใบเซ็นต์ยินยอม,แบบกรอกรายชื่อ
 35. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการรอบที่1รายละเอียด
 36. ด่วนที่สุด...สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ อรุณี เสตพันธ์ , นลินรัตน์ พลอาษา , เสาวลักษณ์ ลาภสาร , ฤทัย หวังผล , สิริชัย รัตนศรี , พยอม ทองใบ , พงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ , บุญนำ จันลุทิน , ศิรินุช ฉายแสง , มะลิ สุดตา , ชาญยุทธ เสนาจันทร์ , วิสุทธิ์ สุริพล , ประสิทธิ์ ถามะพันธ์ , ชนิพร ศรีระมาตย์ , สใบทรง วติวุฒิพงศ์ , อำนวย คำตัน , นลินี กินาวงศ์ , สกาวรัตน์ สายศักดิ์ดา , บัวไล วงศ์จันทร์ , นุชจิราภรณ์ เจตินัย , กนกอร สันตะวงศ์ , สุบรร ชิณบุตร , สมบูรณ์ หอมจันทร์  - รับธงหมอครอบครัว และ ร่วมประชุมเตรียมการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย / อสม.ปปช. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอำนาจเจริญ 
 37. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานประจำด้วยงานวิจัยในวันที่11-13ก.พ.2558ณ.ห้องประชุมสสอ.เมืองฯรายชื่อผู้เข้าอบรมวิจัย,ตารางเรียนวิจัยครั้ง
 38. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เปิดรับสมัครสถานประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้สร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/83582015_01_20_09_36_45-1.pdf
 39. ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทำเล่มรับการตรวจราชการ  ภายในวันที่  6 ก.พ. ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  แบบรายงาน
 40. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.อจ.เชิญประชุม งาน คบส. พรุ่งนี้ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ เป้าหมาย ร.พ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/8462290158 6.pdf (ขออภัยครับ หนังสือเข้าด่วน)
 41. สสอ.เมืองฯ แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ประจำเดือนมกราคม 2558 นายอิสระ เถาว์โท(3,180) , นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์(1,270) , น.ส.พรทิพย์ จันดีสาร(2,031.10) , นางอ้อมใจ เนื่องเผือก(449.47) , นายภราดัย ศรีวะวงศ์(1,541.10)
 42. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกแห่งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMini.case.manager.DM/HTในวันที่28-30ม.ค.2558ณ.โรงแรมระเบียงแก้ว.จ.มุกดาหารรายละเอียด
 43. ด่วนที่สุด   ขออนุญาตประสาน คณะติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดระดับตำบล  ทุกตำบล ประชุมรับฟังแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ วันที่ 22 ม.ค. 57  เวลา  10.00น.   ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 44. ยอดเงินขอสนับสนุนจ่ายขาด จาก รพ.อจ.      คลิกส์แบบฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

ทดสอบ

 

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

 

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
April 2015
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm