Home

   

 

 1. แจ้งการดาวโหลดคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.พ.ศ.2554จากเวปไซต์กระทรวงแรงงานwww.oshthai.org
 2. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยวิธีHDและCAPD"ในวันที่1ส.ค.2557เวลา08.00-16.00น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์..รพ.อำนาจเจริญ
 3. รายละเอียดขอรับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 4. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ แบบฟอร์ม
 5. ด่วนที่สุด  แจังทุก รพ.สต. ตรวจสอบ และเพิ่มเติมข้อมูล วันที่เริ่มทำงาน  ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย แจ้งยืนยันข้อมูล และแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล  ทาง Line เอกชัย ID : tontamno  ภายใน 24 ก.ค. 57 เวลา 16.00 น. (เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อจัดสรรเงินค่าให้บริการ จาก สปสช.)
 6. ขอเชิญ พยาบาล รพ.สต.ละ 1 คน ประชุมกรอบรายการยา แผนปัจจุบัน  วันที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 08.30-12.00 น.  และเวลา 13.00 ประชุมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน เป้าหมาย รพ.สต.ละ 2 คน  สถานที่ ห้องประชุม สสอ.เมือง
 7. แจ้งผู่้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิต รพ.สต.ละ 1 คน  ประชุม 22-23 ก.ค. 57 ห้องชัยพฤกษ์ รพ.อจ.
 8. จากการตรวจสอบ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง หลักฐานการเบิกโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพลดโรคและภัยสุขภาพ ปี 2557  รพ.สต.ละ 1 หมู่ๆละ  5130 บาท เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 135 บาท/คน จำนวน 38 คน หลักฐานประกอบด้วย ลายมือชื่อ 38 คน แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สำเนาผู้จัดทำอาหาร ใบสำคัญรับเงิน รูปที่ 9  หนังสือเชิญประชุม วาระประชุม ภาพถ่าย (ถ้ามี) รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งมี ไก่คำ ปลาค้าว ภูเขาขาม และนาแต้ ขอให้ดำเนินการส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 23 กค 57 ด้วยนะครับ
 9. จากการตรวจสอบแล้วพบว่า รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งใบสำคัญและใบลงทะเบียนของผู้ร่วมงานในวันประกวด สสอ. ดังนี้ ภักดีเจริญ ห้วยไร่ ไก่คำ น้ำปลีก ดงบังพัฒนา ปลาค้าว เหล่าพรวน สร้างนกทา คึมใหญ่ และ นาโพธิ์ ขอให้ดำเนินการให้ด้วยนะครับด่วน จำนวน 25 รายมือชื่อ เพราะจะต้องทำหลักฐานคืนเงินจังหวัด และขออภัยให้ รพ.สต. เชือก ดอยเมย นาหมอม้า และนาผือ ท่านส่งแล้วแต่เป็นแบบฟอร์มเก่าขอให้ท่านดำเนินการให้ใหม่ด้วยนะครับ 25 รายชื่อ  รายละเอียดแบบฟอร์มตามนี้ครับ แบบฟอร์ม ขอให้ดำเนินการส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 23 ก.ค.57 ด้วยนะครับ
 10. ด่วนและสำคัญ แจ้งทุก รพ.สต.ขอให้ส่งสรุปรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ให้ สสอ.ภายใน วันที่ 23 ก.ค. 2557 รายละเอียดแบบฟอร์มตามนี้ เพื่ออำเภอจะได้ทำการตรวจสอบรวบรวมส่งจังหวัด และจัดเตรียมนำเสนอผลการควบคุมภายในระดับอำเภอต่อไป และแจ้งให้ จนท.ที่รับผิดชอบ งานควบคุมภายใน ร่วมประชุมในวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัยพกฤษ์ รพ.อำนาจเจริญ (ห้ามขาดนะครับ ติดภารกิจขอเป็นตัวแทนนะครับ) หนังสือเชิญประชุม  
 11. แนวทางการสุ่มประเมินHIปี57จากการประชุมคณะกรมการอำเภอ ประสานการออกสุ่มกับผู้ประสานแต่ละทีมเลยนะครับ
 12. แจ้งผลจับฉลากสุ่มดัชนีลูกน้ำยุงลายรายละเอียด
 13. ขอเชิญครู ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2557 รายละเอียดหนังสือ
 14. (ร่าง)ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557  (1 เมษายน 57 – 30 กันยายน 57) สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ  *มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรีบแจ้งที่คุณปิยะด่วน คลิกส์รายละเอียด
 15. ด่วนที่สุด!จังหวัดอำนาจฯขอความร่วมมือรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมพ่นเคมีกำจัดยุงลายในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกสัปดาห์ช่วงเดือนก.ค2557และBigcleaningDayจำนวน3ครั้ง(วันศุกร์ที่11,18และ25ก.ค2557)และรณรงค์ใหญ่ทั้งจังหวัด2ครั้ง(ช่วง6-12ก.ค57สัปดาห์เข้าพรรษา,ช่วง10-16ส.ค2557สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ)รายงานผลและภาพกิจกรรมทางemail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ทุกวันจันทร์ช่วงเช้าของสัปดาห์ต่อไปรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม