Home

   

ดาวน์โหลดใบขอย้ายภายใน/ต่างจังหวัด     แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

 1. ด่วน!แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ20-50ปีในพื้นที่(ตามแบบdtC1)และให้แต่ละแห่งส่งสรุปผลการสำรวจเพื่อเบิกวัคซีนdt(คอตีบ-บาดทะยัก)เข็มและsyringeที่คลังยาและพัสดุกลาง.รพ.อจ.ภายในวันที่30ก.ย-3ต.ค57แนวทางรณรงค์dT.,แบบdTC1
 2. แจ้งอบรมโปรแกรมการเงิน รพ.สต. ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. และ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน รพ.สต. ทุกแห่ง โดยให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คพร้อมสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วย 
 3. แจ้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  นำเงินส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด (เพิ่มเติม) ดังนี้วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว 1,000 , พรทิพย์ จันดีสาร 2,000 , อ้อมใจ เนื่องเผือก 1,000 , ภราดัย ศรีวะวงศ์ 2,000
 4. เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดทำ นวัตกรรมสุขภาพตามโครงการฯ57 รายละเอียดตามๆไฟล์แนบครับ คลิกส์ไฟล์แนบ
 5. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบ ICD10 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนสถานบริการละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้รหัสโรค (ICD-10-TM) สัญจร" ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***ในการนี้ขอให้นำข้อมูลหน่วยบริการมาด้วย เพื่อตรวจสอบ พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟ มาด้วย ขอบคุณมากครับ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานวตกรรมสุขภาพชุมชน ส่งเอกสารกลับภายใน 3 ต.ค.57 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 7. ขอข้อมูลสถานะเงินบำรุง ณ 18 ก.ย.57 ดังนี้ 1.เงินบำรุงคงเหลือทั้งหมด 2.เงินกองทุนฯตำบล 3.งบค่าเสื่อม คลิ๊กส์ไฟล์
 8. ขอความร่วมคณะทำงาน จัดทำเอกสารสรุปผลงานประจำปี บุญนำ ชัยณรงค์ เฉลิม แจ่มจันทร์(พุ่มโพธิ์) กาณ์นิดา พยอม เสาวลักษณ์ หยาดรุ้ง ณ  สนง.สสอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 08.30 น.

 9. ด่วนที่สุด.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีนdtแก่ประชากรกลุ่มอายุ20-50ปีในพื้นที่ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ.ในวันที่18กันยายน2557เวลา08.30น
 10. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมศูนย์เด็กเล็ก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  www.cupamnat.com/files/20140915_0918132.jpg  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 11. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกประสานได้ที่งานพัฒน์ฯ สสอ.เมืองฯ 
 12. แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้จากเวปไซต์กรมควบคุมโรคhttp://beid.ddc.moph.go.thหรือโทรสายด่วน1422
 13. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานคลินิคCOPD/ASTHMA"ในวันที่22ก.ย.2557เวลา08.30-17.30น.ณห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อจ
 14. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ขอเชิญประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.หรือตัวแทน แห่งล่ะ 1 คน (ยกเว้น รพ.สต.โนนโพธิ์ นาผือ หนองมะแซว โควต้าแห่งล่ะ 10 คน) เข้าร่วมรับฟัง ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อสม.เชี่ยวชาญและตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***หมายเหตุ- เบี้ยเลี้ยงคนละ 50 บาท และ ข้าวกล่องคนล่ะ 1 กล่อง
 15. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม+ตกเบิกเงินเดือน เม.ย.-ก.ค.57 (โอนวันนี้ 29 สิงหาคม 2557) รายละเอียด
 16. ขอเชิญพยาบาวิชาชีพ.รพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยHead.injuryในวันที่5ก.ย.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์.รพ.อจ
 17. ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต.ละ1คนเข้าร่วมประชุมเชิงฯ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานPalliative.care"..ในวันที่2ก.ย.2557เวลา08.30-16.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์..สสจ.อจ
 18. ประชาสัมพันธ์"โครงการตรวจหามะเร็งลำไส้ด้วยกล้อง"เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรายละเอียด
 19. ปรับคะแนนอัตราป่วย_KPI2_57 โปรดตรวจสอบหากมีข้อท้วงติงแจ้งด้วยครับ
 20. ด่วนที่สุด...สสจ.อจ. เร่งรัด รพ.สต.ในเขต สสอ.เมืองฯ ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ***หมายเหตุ...ภาพรวมอำเภอเมืองต่ำมาก(สอบถามเพิ่มเติม 087-6461088 - ตุ้ยครับ) ไฟล์แนบ รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการ
 21. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสจ.อจ. ขอเชิญสมาชิก กบข. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/7096210857 4.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 22. คะแนนHI_KPI2_57 โปรดตรวจสอบหากมีข้อท้วงติงแจ้งด้วยครับ
 23. แจ้งรายละเอียด KPI 2/2557 แก้ไขข้อความ
 24. สรุปผลFBSและผลความดันโลหิตประกอบการประเมินKPIฉบับแก้ไขDM ,  HT 
 25. ด่วนที่สุด   เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  สสจ.อจ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาฯ  ในวันที่ 22 ส.ค.57 ณ โรงแรมสุนีย์ อบ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ www.cupamnat.com/files/7076200857 6.pdf  #กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 26. ขอเชิญกรรมการประเมิน KPI โซนละ 1 ท่าน และคณะกรรมการประเมินการเงิน ร่วมประชุมแนวทางการประเมิน KPI 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 27. รายละเอียด KPI สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รอบ 2/2557 
 28. รหัสกรอกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
 29. รหัสกรอกหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
 30. แจ้งผลจับสลากสุ่มHI.คัพเมืองฯรอบ2:สุ่มHI
 31. แจ้งสรุปผลFBSและความดันโลหิตรายรพ.สต.DMผลน้ำตาล,HTผลความดัน

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม