นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2559

โดย นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                       คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 1910/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

      แบบฟอร์มหนังสือโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.ผ่านเช็คใบเดียว

 1. รับสมัครสรรหาบุคคลพื่อปฏิบัติงานโครงการเพื่่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ 5 กันยายน 2559
 3. การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 4. ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่ง่เสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ประชาสัมพันธ์ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
 6. หนังสือแบบฟอร์มสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ผู้พิการ
 7. แนวทางการให้วัคซ๊น JE, วัคซีน MR ในผู้ใหญ่ และวัคซีนในกลุ่มนักเรียนชั้นป.1 และ 6 ปี 2559 ขอให้ทุกรพ.สต. ดาวโหลดเพื่อศึกษาและดำเนินการตามแนวทาง
 8. วาระประชุมประจำเดือน 8 สค.59 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
 9. รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์)
 10. รายชื่อหมู่บ้านเพื่อใช้สุ่มและกำหนดการสุ่มไขว้โซน เพื่อหาค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 2/2559 เพื่อคิดคะแนน KPI คปสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 11. ขอให้รายงานข้อมูลผลการคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านระบบ Health data center
 12. ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นทันตบุคลากรและผู้สนใจฯ
 13. ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2559
 14. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
 15. แผนการสุ่มค่าความชุกดัชนีลูกน้ยุงลาย คปสอ.เมือง แบบไขว้โซน เพื่อคิดคะแนน KPI รอบ 1/2559
 16. สถานการณ์ไข้เลือดออกปี 2559 ณ 5 ก.ค. 59
 17. เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าว ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น เชิญร่วมประชุมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ต้นแบบ วันที่ 28มิ.ย.59 / ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น >>> ดาวส์โหลด
 18. ขอให้รายงานผลการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ
 19. ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 20. แจ้งทันตบุคลากรตรวจฟันและให้บริการทันตกรรมป้องกันในนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 21. ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559
 22. การจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 23. ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 3  วันที่ 3 มิ.ย. 59 ณ ศาลาประชาคม
 24. ตารางการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี
 25. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มvละน้ำแข็งบริโภคด้วยชุดตรวจ SI2
 26. ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
 27. ขอเชิญรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกในวันที่ 17พ.ค. 2559 ##รายละเอียด
 28. ประชาสัมธ์ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปฯ
 29. ประชาสัมพันธ์ ส่งรายชื่อ แม่ 100ปี มหิดลวันแม่ ปี2559(ธนสร ฝ่ายส่งเสริมฯ)
 30. ข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินงานโภชนาการสตรีและเด็ก
 31. กิจกรรมโภชนาการดีที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมภาวะการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กวัยเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2559
 32. ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 33. ขอเชิญ ผอ รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเฟื้องฟ้า รพ.อำนาจเจริญ วันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 08.30-12.00 และ เวลา 13.00น. เป็นต้นไป เชิญผู้รับผิดชอบงาน EPI และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตาม รพ.สต. ที่ระบุในหนังสือ ประชุมที่ รพ.สต.ห้วยไร่
 34. แจ้งทุกแห่งดำเนินการคัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และกรอกข้อมูลในโปรแกรมVision 2020ภายใน20 พ.ค.59###ดาวน์โหลดFlow Cataract และ แบบฟอร์มคัดกรอง/ส่งต่อต้อกระจก
 35. แบบฟอร์มใบปะหน้าเบิกงบ บสต####ฟอร์มรูป9
 36. ขอให้ทุกรพ.สต. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อ โดยส่งเป็นไฟล์ word ส่งกลับ line ส่วนตัวคุณณรงค์ศักดิ์ ภายใน 27 เมษายน 2559
 37. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ รอบเดือนเมษายน 2559
 38. ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 39. การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
 40. แบบรายงานการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ป.1 ส่งคุณณรงค์ศักดิ์ ภายใน 20 เม.ย. 59
 41. รายงานการวางระบบการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
 42. ขอความร่วมมือในการสำรวจผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามโซ่ตรวน/กักขังในพื้นที่กรุณาส่งเข้าเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่18เม.ย.59
 43. แบบรายงานข้อมูลด่านชุมชน ช่วงเทศกลาสงกรานต์59 ทำรายงาน ส่ง สสอ.ภายใน 20 เมษายน 2559
 44. แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 45. โครงการควบคุมป้องกันโรคไขัเลือดออกวิธีสุ่มลูกน้ำไขว้ระหว่างตำบลปี 2559
 46. รายชื่อ จนท.สาธารณสุขที่เข้าเวรยามจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
 47. แจ้งโอนเงินค่าพาหนะเดินทางผู้ป่วยวัณโรคและค่าชดเชยบริการผู้ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรค
 48. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ส่งแบบรายงาน/ภาพกิจกรรม ที่คุณธนสร ภายใน 20 เม.ย. 59 
 49. แบบรายงานผลการรณรงค์สัปดาห์คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า#กรุณาส่งที่คุณเนตรนภาภายใน1 เมษายน 59
 50. ไฟล์งานอาชีวะอนามัย(แบบ นบก1-56/รหัสICD10)
 51. สรุปรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับนมถั่วเหลือง
 52. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดการแข่งขันฟุตบอลTo be no1จังหวัดอำนาจเจริญ
 53. คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานชมรมTo be no.1ระดับประเทศ
 54. เอกสารคู่มืออบรมประกอบการอบรมโรงเรียนระดับเพชร ดาวโหลด
 55. แบบฟอร์มCCA01/CCA-02
 56. เรียน ผอ.รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,คำน้อย และ นาผือ สสจ.อจ. ขอเชิญประชุม วันที่ 15มี.ค.59 / ชัยพฤกษ์ รพ.อจ. เป้าหมาย หมอพื้นบ้าน รพ.สต.ไก่คำ,น้ำปลีก,ปลาค้าว,คำน้อย และ นาผือ แห่งละ 2 คน  >>> ดาวส์โหลด
 57. ขอส่งแผนออกสำรวจสภาวะทันตสุขภาพกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ประจำปี 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

                           

                               

                         

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 
   
   
           

 

 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ป้ายโฆษณา
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
September 2016
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm