แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                                                                  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 1910/2560 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรอง

                                                      แบบฟอร์มหนังสือโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.ผ่านเช็คใบเดียว

 1. (ร่าง)กิจกรรมโครงการงานศพปลอดเหล้า
 2. บันทึกข้อตกลง ใบสมัครงานศพปลอดเหล้า
 3. การสำรวจพัฒนาการเด็กอายุ  9 18 30 และ 42 เดือน  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 4. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมืออาชีพ
 6. ขอเชิญประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 7. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ECG lnterpretation and Nursing Care รุ่นที่ ๕
 8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 9. ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปีงบประมาณ 2560
 10. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
 11. สรุปรายงานและคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดอำนาจเจริญ
 12. แผนตรวจสอบภายในปี60
 13. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ 
 14. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 15. แบบรายงานด่านชุมชน รบกวนทุกรพ.สต. เขียนรวบรวม ส่งวันที่  5 มกราคม 2559 ครับ เพื่อรวบรวมส่งสสจ. ต่อไป รกวน Srrt ทุกรพ.สต. ทุกท่าน ในช่วงวันหยุดด้วยครับ (เลือก 1 ด่าน/รพ.สต.)
 16. คำสั่งขึ้นเวรทางถนนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ประกอบการใช้เบิกค่าตอบแทน 2 เท่า
 17. แนวทางค่าตอบแทนปีใหม่60.
 18. รายชื่อผู้อยู่เวรจุดตรวจปีใหม่ 60
 19. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
 20. รายงานผลการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาและการได้ยินนักเรียน
 21. แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจ ปี 2560
 22. ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 89 รูปฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 23. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่3
 24. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6
 25. ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ตามบริบทของพื้นที่
 26. สารคดีสั้นชุดดูแลฟื้นฟูสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช
 27. คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญในการติดตาม สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองอำนนาจเจริญ
 28. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโซนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 29. การดำเนินงานกองทุนตำบลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง
 30. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลณ 7 พ.ย.59
 31. ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะฯ
 32. ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด
 33. ขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.)
 34. การบันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ special pp

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

                           

                               

                         

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 
   
   
           

 

 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ป้ายโฆษณา
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
February 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm