Home

นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2559

โดย นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                       คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 1910/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

      แบบฟอร์มหนังสือโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.ผ่านเช็คใบเดียว

 1. แบบลงชื่อสำหรับผู้รับบริการตรวจจอประสาทตา#แบบฟอร์ม
 2. แจ้งแผนตรวจคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานและแผนตรวจอัลตร้าซาวน์ตับแผนตรวจตา/ตับ
 3. แผนบริจาคโลหิต59  ดาวน์โหลด
 4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร (ส่งรายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ฝ่ายส่งเสริม) ดาวน์โหลด
 5. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร  ดาวน์โหลด
 6. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลและกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม (ส่งรายช่องทาง lineส่งเสริม หรือ line ธนสร ชื่อภายในวันที่ 11 ก.พ. 59 ฝ่าย สร.)ดาวน์โหลด
 7. 02/02/2559 งาน คบส.สสอ.เมือง หนังสื่อเชิญอบรมผู้ประกอบการน้ำดื่ม,น้ำแข็ง ตามเกณฑ์ GMP (ใช้เฉพาะหน้า 2-5) >>> ดาวส์โหลด 
 8. ขอข้อมูลรายงานผู้สูงอายุ(รง.ตรวจราชการ) ส่งภายใน 20 ม.ค. 59 ฝ่าย สร E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 9. แจ้งFlow Cataract/แบบฟอร์มคัดกรองและส่งต่อ#flow catarac***แบบฟอร์มคัดกรองฯ
 10. แจ้งขอข้อมูล รพ.สต.ทุกแห่งกรอกข้อมูลกลุ่มเด็กสตรี(เตรียมรับตรวจราชการ)ส่งภายใน14มค.59 ทางไลด์ทีมส่งเสริมหรือเมลก็ได้คะ >>>ดาวน์โหลด<<<
 11. ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 8 เพื่อคนไทย...หัวใจแข็งแรง @ เมืองคนดี >>> ดาวน์โหลด
 12. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมการแพทย์ 2หลักสูตร  >>> ดาวน์โหลด
 13. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม6หลักสูตรระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน2559(ผู้เกี่ยวข้องจนท.สาธารณสุข,เทศบาล,อบตฯลฯ)>>>ดาวน์โหลด
 14. คู่มือตรวจตาเด็กนักเรียน>>>ดาวน์โหลด<<<
 15. แบบประเมินตนเองที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้สูงอายุระยะยาว(ส่งงานฝ่ายสร.ภายในวันที่15ม.ค.59)>>>ดาวน์โหลด
 16. แบบ/แนวทาง ตรวจพระสงฆ์    >>>ดาวน์โหลด<<<
 17. แบบฟอร์มรายงานผลภาวะอ้วนและรายงานภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน5-14ปีใหม่(ฝ่ายส่งเสริมส่งภายใน8ม.ค.59)>>>ดาวน์โหลด 
 18. แบบ รง.เฉพาะกิจ ตรวจพัฒนาการประจำเดือนพย.ส่งฝ่าย สร.ภายใน21ธค.58 >>>ดาวน์โหลด
 19. งาน คบส.สสอ.เมือง สสจ.อจ.ติดตามรายงาน การเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุในพื้นที่  ส่งภายใน 11ธ.ค.2558  >>>  ดาวส์โหลด
 20. แจ้งวันประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพใน รพ.สต.นายมรายละเอียด
 21. 26/11/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการแผนไทย >>> ดาวส์โหลด 
 22. สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ประเภททั่วไป)
 23. สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ประเภทวิชาการ)
 24. แบบข้อมูล พกส. / ลูกจ้างชั่วคราวรายปี เพื่อประกอบการเพิ่มค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 25. 16/10/2558 งาน คบส. สสอ.เมือง แจ้งโอนเงิน บริการแพทย์แผนไทย ปี 2558 ของ รพ. / รพ.สต.  > >>>  ดาวส์โหลด
 26.  หนังสือแต่งตั้งวิทยากรกระบวนการประจำศูนย์ฝึกอบรม(รายละเอียด)
 27. 13/10/2558 งาน คบส. สสอ.เมือง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย > >>> ดาวส์โหลด หมายเหตุ : แก้ไขวันอบรมฯ เป็น วันที่่ 2 พ.ย. 2558 - 20 ม.ค. 2559  
 28. คำสั่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนหน่วยแพทย์ มูลนิธิ อาสา อนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ตัวจริงเสนอนายอำเภอ)
 29. แจ้งขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ
 30. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลโนนโพธิ์,โนนหนามแท่งและคึมใหญ่(รายละเอียด)
 31. แจ้งทุกรพ.สต.รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคภาคเกษตรกรรมปีงบประมาณ2558(แบบรายงานเกษตรฯ).กรุณาส่งรายงานที email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่19ตค58
 32. แจ้งมาตรการเร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออกปี2558(รายละเอียด)
 33. ใบข่าวประชาสัมพันธ์ การบริการหน่วยแพทย์เคื่อนที่ มูลนิธิ อาสา อนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
 34. 9/10/2558 งาน คร. สสอ.เมือง แนวทางการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ > > >>>   ดาวส์โหลด
 35. 9/10/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง กรอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2559 > > ดาวส์โหลด >>>  ดาวส์โหลด 
 36. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและขอให้ประสานเทศบาล อบต.และภาคีเครือข่ายแห่งละ3คนร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยในวันที่22ตค58(รายละเอีย
 37. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานมูลนิธิอาสาอนามัยชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

                                             
                                                         
                                                

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 
   
   
           

 

 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ป้ายโฆษณา
นายดุษฎี ไชยมาตย์ รก.สาธารณสุขอำเภอ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
February 2016
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
เข้าระบบรายงานออนไลน์Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm