Home

นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2559

โดย นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    

                       คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ที่ 1910/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

รายละเอียดการประกวด อสม.ดีเด่น 10 สาขา ปี 2559 หนังสือและเกณฑ์การประกวด  แนวทางการประกวด

 1. 26/11/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการแผนไทย >>> ดาวส์โหลด 
 2. สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ประเภททั่วไป)
 3. สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ประเภทวิชาการ)
 4. แบบข้อมูล พกส. / ลูกจ้างชั่วคราวรายปี เพื่อประกอบการเพิ่มค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 5. 16/10/2558 งาน คบส. สสอ.เมือง แจ้งโอนเงิน บริการแพทย์แผนไทย ปี 2558 ของ รพ. / รพ.สต.  > >>>  ดาวส์โหลด
 6.  หนังสือแต่งตั้งวิทยากรกระบวนการประจำศูนย์ฝึกอบรม(รายละเอียด)
 7. 13/10/2558 งาน คบส. สสอ.เมือง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย > >>> ดาวส์โหลด หมายเหตุ : แก้ไขวันอบรมฯ เป็น วันที่่ 2 พ.ย. 2558 - 20 ม.ค. 2559  
 8. คำสั่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนหน่วยแพทย์ มูลนิธิ อาสา อนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ตัวจริงเสนอนายอำเภอ)
 9. แจ้งขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดอำนาจเจริญ
 10. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลโนนโพธิ์,โนนหนามแท่งและคึมใหญ่(รายละเอียด)
 11. แจ้งทุกรพ.สต.รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคภาคเกษตรกรรมปีงบประมาณ2558(แบบรายงานเกษตรฯ).กรุณาส่งรายงานที email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่19ตค58
 12. แจ้งมาตรการเร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออกปี2558(รายละเอียด)
 13. ใบข่าวประชาสัมพันธ์ การบริการหน่วยแพทย์เคื่อนที่ มูลนิธิ อาสา อนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
 14. 9/10/2558 งาน คร. สสอ.เมือง แนวทางการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ > > >>>   ดาวส์โหลด
 15. 9/10/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง กรอบยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2559 > > ดาวส์โหลด >>>  ดาวส์โหลด 
 16. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและขอให้ประสานเทศบาล อบต.และภาคีเครือข่ายแห่งละ3คนร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยในวันที่22ตค58(รายละเอียด)
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานมูลนิธิอาสาอนามัยชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาคม
 18. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานในสังกัด สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 19. คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหน่วยงานในสังกัด สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2558 
 20. รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ อาวุโส
 21. ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส
 22. ด่วน!แจ้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก(รายละเอียด)
 23. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE(รายละเอียด)
 24. แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา(รายละเอียด)
 25. 21/08/2558 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (คร.) สสอ.เมือง (นายทินกร ปราณี)  ร่างหนังสือฯ (นอภ.) >>> ดาวส์โหลด    สำเนาหนังสือเชิญประชุมกำนัน ,ผญบ.และประธานชุมชน เรื่องพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน (ผู้ว่าฯ) > >>> ดาวส์โหลด
 26. 19/08/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง  แบบฟอร์มแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2559 > > >>>  ดาวส์โหลด 
 27. 19/08/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ด้วยตนเอง >>  ดาวส์โหลด  <<หนังสือจาก สสจ.อจ. ถึง ผอ.โรงเรียน ทุกแห่ง
 28. แจ้งแผนสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบ3#สุ่มHI58แก้ไข
 29. แจ้งแนวทางการให้วัคซีนนักเรียนชั้นป.1และป.6และให้ทุกแห่งสำรวจรายชื่อเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับวัคซีนปี2558#แนวทางวัคซีน นร#แบบฟอร์มรายงาน(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันที่5ส.ค.58โดยส่งตามแบบ-รง.vacนร.1.2)
 30. รายชื่อผลงานที่ได้รับ คัดเลือกนำเสนอ เวทีวิชาการ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 58  การนำเสนอ
 31. แบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นและแบบรายงานรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย(Big_cleaning_day)กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่13ก.ค.58แบบรายงาน
 32. สรุปผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่2##รายละเอียด
 33. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสปี2558รายละเอียด
 34. แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจากงบประมาณปี2558(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันจันทร์ที่13ก.ค.58)แบบสำรวจ
 35. แบบประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอความร่วมมือ ให้ รพ.สต.ร่วมกับ ศพด.ได้ประเมินตนเองพร้อมส่งผลเป็นเอกสาร ภายใน วันที่  24 กค.  แบบประเมิน
 36. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมเอกสาร เบิกค่าบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ไตรมาส 3  ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 17 ก.ค. 58 
 37. แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด

 38. แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุตาบอด(Flowส่งต่อ,ฟอร์มส่งต่อ,แบบสรุปBlinding.cataract)รายละเอียด

 39. แจ้งทุกแห่ง "รณรงค์วันตรวจเอชไอวี"VCT..Day"ในเดือนกรกฎาคม2558พร้อมรายงานกิจกรรมมาที่ฝ่ายควบคุมโรค.สสอ.เมืองฯ(เนตรนภา)ภายใน27กค58รายละเอียด

 40. แจ้งรพ.สต.ที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ส่งแกนนำเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว(อสต)รายละเอียด

 41. เอกสารคัดกรองผู้สูงอายุ  เอกสาร

 42. วาระประชุมประจำเดือน กค.งานส่งเสริมสุขภาพ  วาระประชุม

 43. ผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่1# รายละเอียด

 44. รายละแบบสอบถาม KAP และพรบ.ยาสูบ ครับ www.cupamnat.com/files/10136250658 8.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

        ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เมอร์ส A4 คลิกที่นี่

 

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
December 2015
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm