Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

 

 1. เรียนประธานโซนและ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้จัดเวรปีใหม่58 (29 ธ.ค.57 - 4 ม.ค.58) ส่งที่คุณเนตรนภา ภายในวันที่ 19 ธ.ค.57 ปรับตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 2. ด่วน...ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ 1.จนท.ผู้รับผิดชอบงานพัฒน์ฯ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน 2.ประธาน อสม.ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดลเมธา ม.มหิดล
 3. แจ้งระบบการคัดกรองและแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ.ระบบการคัดกรอง, แนวทางป้องกัน
 4. เชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล นายก อปท.หรือตัวแทนนำเสนอ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คลิกส์รายละเอียด
 5. สรุปรายละเอียดการแข่งขันกีฬาตามมติที่ประชุม คลิกส์รายละเอียด
 6. ขอเชิญ จนท.ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 ในวันพุธที่ 3 ธ.ค.57 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 7. เรียน ประธานโซนทุกโซน ขอเชิญ ตัวแทนโซนประชุม หารือเรื่อง การแข่งขันกีฬา สสจ.อจ.ปี 57 (สปอร์ตเดย์ สปอร์ตไนท์ 20 ธ.ค.57) ........และกีฬา CUP เมือง (สปอร์ตเดย์ สปอร์ตไนท์ 2ึ7 ธ.ค.57) ..........กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม 1.ผู้ประสานงานกีฬาทั้ัง 2 รายการ (นายวรายุทธ / นายชัยวุฒิ / นายพงษ์ศักดิ์) 2. ตัวแทนโซนๆละ 1-2 คน (เพื่อ...ช่วยคัดเลือกตัวนักกีฬา วางแผนแข่งขัน ยกร่างค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม) ********ประชุมในวันอังคารที่ 2 ธ.ค.57 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ (จะนำร่างเข้าเสนอในที่ประชุมประจำเดือนต่อไป)
 8. สสอ.เมืองฯ...แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี่้ นำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(เพิ่มเติม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (พรทิพย์  จันดีสาร 2,712.60) , (ภราดัย  ศรีวะวงศ์ 1,222.60)
 9. แบบฟอร์ม..แผนออกประชุมหมู่บ้านตามแผนงานโครงการcare..giverรายละเอียด
 10. ขอความร่วมมือ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันเอดส์โลก  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2557  ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 19 ธันวาคม 2557 เพื่อรายงาน สสจ ต่อไป  รายละเอียด การจัดกิจกรรม
 11. สสจ.อจ.ส่งสรุปวาระประชุมผลการดำเนินงานส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา/ส่งต่อมะเร็งตับและท่อน้ำดีปีงบประมาณ2557รายละเอียด
 12. สสจ.อจ.ส่งแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังปีงบประมาณ2558รายละเอียด
 13. แบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่เคยจัดทำไว้  ลองปรับใช้ดูนะคะ  แบบรายงาน 
 14. หนังสือถึงธนาคาร ธกส.เรื่องการเปิดบัญชีกระแสรายวัน รายละเอียด
 15. หนังสือการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สต. ให้ดำเนินจัดทำตามแบบฟอร์มที่แนบ แล้วส่งเพื่ออนุมัตืที่สสอ. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 หนังสือ  แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง58
 16. รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการประชุมแผนที่โขงเจียม รายละเอียด
 17. คำสั่ง ทีมติดตามผู้ผ่านการบำบัด ค่ายยาเสพติด 57
 18. แบบฟอร์ม แบบสำรวจตำแหน่งต่างๆที่จบ ป_ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1).xls ข้อมูลส่ง สุวรรณี ทาง mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ค่ะ
 19. สสอ.เมืองฯ ขอเชิญ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา + พี่เลี้ยง และคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 20. แจ้งการส่งรายงานส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก  ขอความร่วมมือส่งรายงานตามแบบรายงาน   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ภายในวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 57  แบบรายงาน
 21. แจ้งแบบฟอร์มรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีนdtในประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ20-50ปีแบบ dtรพ_สต(กรุณาส่งภายในวันที่5ธ.ค.2557โดยสรุปผลและส่งเป็นไฟล์ที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
 22. ขอเชิญ.ผอ.รพ.สต.นาผือและทีมนำเสนอผลงานในการประกวดหมู่บ้านต้นแบบ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะร็ง/ความดันโลหิตสูง/หัวใจและหลอดเลือดในวันที่13พย2557เวลา08.30น.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ
 23. ขออภัยอีกครั้ง ... ขอแจ้งเลื่อนการประชุม PCA วันที่ 13 พ.ย.57 ออกไปก่อน เนื่องจากเกิดข้อติดขัดบางประการ จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง...และขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือตัวแทน หารือเรื่องกีฬา CUP เมืองในวันที่ 13 พ.ย.57 เวลา 09.00 น.ณ สนง.สสอ.เมืองฯ พร้อมไซส์เสื้อและรายชื่อตัวแทนโซนที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการเช่นเดิมครับ
 24. เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง / ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ทุกรพ.สต. ส่งสรุปผลการติดตาม ผู้ผ่านการฝึกอบรมค่ายยาเสพติด (คนดีศรีอำนาจเจริญ) แบบฟอร์ม 1  และแบบฟอร์ม 2   ส่งวันที่ 14 พ.ย. 57  พร้อมรับเงินค่าบริหารจัดการ ที่เอกชัย  
 25. เรียน ผอ.รพ.สต. ได้รับประสานเรื่องการจัดงานกีฬา CUP เมืองอำนาจเจริญเจริญ โดยกำหนดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ( กีฬาส่วนใหญ่จะเน้นการมีส่วนร่วมและแข่งเฉพาะวันศุกร์ที่ 26 และ วันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.57 มีกีฬาสากลเพียงฟุตซอลชายเท่านั้น ที่เหลือจะเป็นกีฬามหาสนุก เช่น บาส / วอลเล่ย์ 200 ปี ตระกร้อ 3 โลก เป็นอาทิ ///และเน้นการแจกรางวัลเป็นคณะสี ส่วน สสอ.จะร่วมกับเวชกรรมสังคม ศูนย์แพทย์ ศูนย์เมืองฯ //// รางวัลคร่าวๆจะแจกเป็นคณะสี คือ ตู้เย็น 2 เครื่อง ทีี 2 เครื่อง สร้อยคอทองคำ และรางวัลใหญ่รางวัลรวม สร้อยคอทองคำ ไอโฟน 6 ของแท้ //// รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ /// โต๊ะจีนส่วน สสอ.เมืองฯ 15 โต๊ะ ) .... จึงขอความกรุณา รพ.สต.ทุกแห่งดังนี้ ...วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย.57 ที่จะมาประชุม PCA ขอให้นำขนาดเสื้อของ จนท.ใน รพ.สต.ทุกแห่ง (รวมลูกจ้างทุกคน) มาด้วย และให้ทุกโซน ส่งรายชื่อผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม โซนละ 3 คนมาด้วย /// ไซส์เสื้อแจ้งคุณชัยวุฒิ รายชื่อ แจ้งคุณปิยะ .... ขอบคุณครับ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ) 13 พย 57 จะมีตัวอย่างเสื้อมาให้ด้วยครับ  สรุปที่ประชุม  ร่างคำสั่ง
 26. เรียน จนท.ทุกโซน ขอแจ้งเลื่อนการประชุมรวบรวมแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558 จากวันพุธที่ 12 พ.ย.57 เป็น วันอังคารที่ 18 พ.ย.57 เวลาและสถานที่คงเดิมครับ
 27. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานคุณภาพบริการ รพ.สต.ละ 1 ท่าน (รวมเป็น รพ.สต.ละ 2 ท่าน) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนามาตรฐาน PCA ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 28.  ส่งรายละเอียด Unit cost สสจ.อำนาจเจริญ ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ
 29. ข้อมูลแบบฟอร์ม รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558

 30. แจ้งสรุปเป้ารณรงค์วัคซีนdtรายรพ.สต.ข้อมูล.ณ.วันที่6ต.ค.2557(กรุณาตรวจสอบข้อมูลและแจ้งฝ่ายควบคุมโรค.สสอ.เมืองฯหากข้อมูลไม่ตรงกัน)รายละเอียด

  ขอเชิญตัวแทนโซนร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 โซนละ 3 ท่าน ในวันที่ 6 พ.ย.57 ณ สนง.สสอ.เมืองอำนาเจริญ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ** ขอความกรุณานำโน๊ตบุ๊คมาด้วยอย่างน้อยโซนละ 1 เครือ่ง

   

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm